Integrale aanpak en privacybeleid gemeente Heerenveen

HEERENVEEN

De gemeente Heerenveen werkt aan een kort en zakelijk privacybeleid met als uitgangspunt een integrale aanpak.

Het beleid gaat in op borgen van privacy door professionals waaronder medewerkers en partners en omvat regels en procedures, maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Sinds 2015 hebben gemeenten taken op het gebied van zorg, jeugd en werk overgenomen van de Rijksoverheid. Dit vraagt om een andere werkwijze en aanpassing van het huidige privacybeleid. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat professionals beter zicht hebben op problemen binnen het hele gezin en is minder gericht op de individu met als doel om efficiënter en gerichter hulp te bieden. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “Om vanuit een integrale aanpak te kunnen werken, is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van het uitwisselen van informatie. Daar zijn uiteraard afspraken voor nodig, maar gaat ook om vertrouwen. Uitgangspunt is om slechts gegevens te delen als daar een goede reden voor is en alleen in het belang van de inwoner. Dit doen we uiteraard met inachtneming van de wettelijke regels rondom privacy.” De afdeling werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning (WIMO) is binnen de gemeente belast met vragen op het gebied van zorg, werk, inkomen en schuldhulpverlening. Deze afdeling start met de implementatie van een integrale aanpak. Met deze werkwijze kan binnen het sociaal domein het principe één gezin, één plan, één regisseur worden toegepast. Er zijn minder regels en inwoners kunnen beter en effectiever geholpen worden. Wanneer binnen het werkterrein van WIMO op de juiste manier met de integrale werkwijze en privacy wordt gewerkt, wil de gemeente Heerenveen dit verder uitrollen naar andere afdelingen. Juridische kaders Voor de gekozen werkwijze zijn duidelijke juridische kaders nodig die worden vastgelegd in het privacybeleid. Medewerkers worden opgeleid om juiste afwegingen te kunnen maken en informatie alleen te delen als dit echt noodzakelijk is. Daarnaast worden gemaakte keuzes zorgvuldig en schriftelijk vastgelegd. Inwoners worden altijd geïnformeerd over de verwerking van de persoonsgegevens. Ook dit wordt vastgelegd in het privacybeleid.   Advies participatieraad In maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de participatieraad gevraagd om advies uit te brengen over dit onderwerp. Het uitgebrachte advies van de participatieraad is meegenomen in de voorgestelde richting. Voor het uitwerken van het beleid wordt de gemeente Heerenveen bijgestaan door een externe partij. Voor implementatie is naar verwachting tenminste één jaar nodig.

Auteur

Harry de Jong