Tjeerd Waterlander: ‘Niet de steenmarters moeten beschermd worden, maar onze inwoners’

HEERENVEEN - De VVD wil dat de gemeente Heerenveen in actie komt tegen de al jaren aanhoudende overlast door steenmarters in Heerenveen-Noord

VVD-fractievoorzitter Tjeerd Waterlander zegt de overlast door steenmarters te willen minimaliseren en het college van burgemeester en wethouders om die reden schriftelijke vragen te gaan stellen. ,,Steenmarters geven niet alleen overlast in Heerenveen-Noord maar op veel meer plaatsen. Wij willen van het college weten wat er voor nodig is om overlast te minimaliseren en wat de gemeente hieraan gaat doen in de komende tijd.”

Niet de steenmarters moeten volgens Waterlander beschermd worden, maar de inwoners. ,,Steenmarters vernielen kabels en leidingen van auto’s waardoor financiële schade ontstaat en risico kan ontstaan op lichamelijk letsel. Steenmarters staan ook bekend als predators voor weidevogels en kunnen ook veel overlast veroorzaken in woningen.”

De marter behoort tot de beschermde diersoort en mag niet gedood worden, de provincie Friesland kan hiervoor ontheffing verlenen. Ook wil de provincie dat de steenmarter bij te jagen diersoorten komt. Het Rijk is hiervoor het bevoegde gezag. Bij overlast binnen de bebouwde kom aan gebouwen is sinds 2017 in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 ruimte geboden om bij overlast binnen de bebouwde kom te kunnen ingrijpen onder begeleiding van een ter zake kundige.