Raad achter voorstel steun behoud vrouwenvoetbal SC Heerenveen, ook andere zaken krijgen meerderheid partijen achter zich

HEERENVEEN - Het overgrote deel van de gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd om maximaal 150.000 euro beschikbaar te stellen voor het behoud van het eredivisie vrouwenvoetbal in Heerenveen. GroenLinks en Ate Eijer van de FNP stemden tegen het voorstel.

Ook het raadsvoorstel waarin werd voorgesteld om voor de periode 2020 tot 2022 een jaarlijks budget van 110.000 euro beschikbaar te stellen kreeg steun. Alleen GroenLinks stemde tegen. Het experiment richt zich op ondersteuning en versterking van multiprobleemgezinnen.

Andere voorstellen die werden aangenomen, zijn het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 375.000 euro en een krediet van 425.000 euro voor het realiseren van een twintig hectare groot bedrijventerrein (bruto veertig hectare), vijftig hectare agrarisch en deels natuurgebied en een dertig hectare groot zonnepark bij het Klaverblad Noordoost. Het geld is bedoeld voor het beplantingsplan en het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging. Voor de voorbereiding van de plannen wordt ongeveer anderhalf jaar uitgetrokken.

De Knipe

Het voorstel om It Slûske en Tramweg in De Knipe in te richten als een 30-kilometerzone kreeg raadsbreed steun. Door de herinrichting moet er een goede en veilige verkeerssituatie ontstaan die aansluit bij de totale herinrichting van de Meyerweg in De Knipe.

Door de straten in te richten als 30-kilometerzone moet bovendien de snelheid vanuit Langezwaag eruit gehaald worden

Vrouwenvoetbal

De 150.000 euro steun aan SC Heerenveen kan volgens het voorstel ten laste worden gebracht van het budget ‘onvoorzien 2019’. In de aanloop naar de raadsvergadering vond afgelopen donderdag nog aan bod in extra commissie Algemene Zaken van de gemeente Heerenveen.

Wethouder Zoetendal gaf de garantie af dat het geld terugkomt via sponsoren. Het terugbetalen van het geld was een voorwaarde van de raad om akkoord te gaan. Verder wordt de raad in de tweede helft van 2019 geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Doorbraak!

Bij de aanpak van multiprobleemgezinnen gaf wethouder Zoetendal aan dat er de komende twee jaar vijf gezinnen per jaar worden geholpen, die bekend staan als zware casussen.

Zoetendal: ,,Dat komt niet bovenop de hulp die er al is, maar is bedoeld om een alternatief te ontwikkelen. Wij denken samen met alle betrokken partners dat deze hulp effectiever kan zijn. De evaluatie van de aanpak wordt gedaan door een academische werkplaats.”

Duurzaamheidsbeleid

Verder kwam onder ander het duurzaamheidsbeleid 2019-2022 aan bod. De gemeente Heerenveen wil daarmee bijdragen aan een duurzame leefomgeving en de natuur beschermen. Het programma moet ertoe leiden dat Heerenveen klimaatneutraal is in 2050.

Het duurzaamheidsprogramma bestaat uit de pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie.Naast de ambitie en strategie voor de langere termijn omvat het programma acties die direct starten of al lopen. Zo besparen volgens de gemeente Heerenveen sportclubs, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties al energie.

Voor dit jaar wil het college een bedrag beschikbaar stellen van 290.000 euro. Dat geld moet komen uit een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve.

In de Perspectiefnota 2019 wordt voorgesteld om 400.000 euro beschikbaar te stellen voor een Duurzaamheidsfonds voor 2021 (invulling raadsmotie eind 2018), 8.000 euro voor Natuur en Duurzaamheidseducatie voor de jaren 2021 en 2022 en 125.000 euro structureel voor het vormgeven van de organisatie van het programma (communicatie en projectondersteuning).

Behalve de FNP schaarde gehele raad zich achter het voorstel.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)