Terugblik genomen besluiten raadsvergadering gemeente Heerenveen

HEERENVEEN De gemeenteraad heeft maandagavond vergaderd.

Hieronder een terugblik met punten waarover is besloten.

Kadernota Sociaal Domein

In de praktijk blijkt dat de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verband met elkaar hebben. Daarom heeft de raad in de kadernota voor alle drie de wetten gezamenlijk kaders vastgelegd voor de inwoners van Heerenveen. Met als uitgangspunt dat inwoners in al hun levensfases worden geholpen daar waar het hen zelf en/of samen met andere even niet lukt. De kaders zijn:

· continuïteit van de organisatie voor hulp en ondersteuning;

· regie en integraliteit;

· de zorgvraag is leidend;

· samen vormgeven aan ons sociaal domein.

Aanleiding voor deze kadernota is dat de raad in 2018 heeft gezegd dat een meerjarige integrale aanpak nodig is waarbij we flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, wetgeving en uitvoeringspraktijk.

Akkrum Herontwikkeling Sinnebuorren

In het gebied tussen de Râkswal en Polsleat te Akkrum wil Woningcorporatie Elkien twee appartementengebouwen realiseren, één met vier bouwlagen en één met vijf bouwlagen.

Er is alleen een aanzet tot welstandscriteria vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.

Daarom heeft het college de welstandscriteria aangevuld, de raad heeft besloten deze aanvulling op te nemen in de Welstandsnota.

Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte

De gemeenteraad heeft besloten om twee projecten op te starten om te faciliteren en stimuleren op het gebied van energietransitie: inwoners en collectieven kunnen met hulp van een website, de ‘Meitinker Energie’ en subsidie aan de slag met duurzaamheid.

De projecten moeten ingepast worden in het duurzaamheidsprogramma van de gemeente. Het budget voor het duurzaamheidsprogramma wordt in het voorjaar tijdens de bespreking van de perspectiefnota vastgesteld. Om met de voorbereidingen te kunnen starten is er eerst geld vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld door de raad.

Energietransitie is een belangrijk onderwerp in het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022.

Verordening Algemene Nadeelcompensatie

De gemeenteraad stelde de Algemene Nadeelcompensatie Regeling vast. Hierin is geregeld hoe de gemeente Heerenveen omgaat met nadeelcompensatieverzoeken.

Dat zijn bijvoorbeeld opgelopen schades aan een pand of woning bij een herbestrating.

Integraal veiligheidsbeleid

Bij de vaststelling in 2017 van het Integraal veiligheidsbeleid is afgesproken om in 2019 te onderzoeken of de speerpunten aangepast moet worden. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een tweejaarlijkse rapportage.

Uit deze rapportage blijkt dat de genoemde doelstellingen op de verschillende speerpunten nog niet allemaal behaald zijn, dus daar wordt nog steeds aan gewerkt.

Daarnaast blijkt dat ‘ondermijning’ een nieuw veiligheidsthema is en dus besloot de raad dit als extra speerpunt op te nemen in het integraal Veiligheidsplan.

Voor dit nieuwe speerpunt is al een lokaal actieprogramma 2019-2020 aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Voor het verminderen van de woninginbraken (die ook onder dit speerpunt vallen) wordt nog een plan gemaakt.

Klaverblad Noordoost: zonnepark

De raad stelt 175.000,- euro extra krediet beschikbaar voor de voorbereidingen van het zonnepark bij Klaverblad Noordoost. Het geld is bedoeld voor de inhuur van een extra projectmanager en onderzoek naar beschikbaarheid van netwerkcapaciteit.

Extra personeel is nodig door de actuele ontwikkelingen zoals PFAS (onderzoeken) en stikstof (Plan MER). Om zekerheid te kunnen geven over het leveren van de opgewekte energie aan Liander is studie naar de netwerkcapaciteit en een claim leggen op het energienet noodzakelijk.

Verklaring van geen bedenkingen

De raad heeft gisteravond voor Schoterlandseweg 22 te Hoornsterzwaag en Tweede topsport-turnhal Sportstad Heerenveen een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Een ‘Verklaring van geen bedenking’ is nodig als het plan waarvoor een vergunning wordt aangevraagd in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Met een ruimtelijke onderbouwing is aangegeven waarom van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Er wordt ingegaan op wet- en regelgeving, beleidskaders en relevante ruimtelijke aspecten.