Verontruste bezoekers SBB-percelen in Oranjewoud roepen in open brief Staatsbosbeheer op tot ‘een transparante en democratische communicatiewijze met betrekking tot visie over onderhoud’

OUDESCHOOT Een aantal verontruste bezoekers van de percelen van Staatsbosbeheer in Oranjewoud stuurde een open brief aan Staatsbosbeheer ,,om op een transparante en democratische wijze te communiceren met betrekking tot zijn visie over het onderhoud van de SBB-percelen in het Beschermd Dorpsgezicht ‘Het Oranjewoud’.

Hieronder de tekst.
 
Beheer en onderhoud, Om de ongeveer 7 jaar staan de percelen van SBB in het Oranjewoud vol met gele stippen. Hiermee geeft SBB de bomen aan die gekapt (“geoogst”) gaan worden, het zijn meestal oudere verkoopbare naaldbomen. Veelal beroering vanuit omgeving en bezoekers.
 
Bij de kap in 2009 vond er een infoavond plaats en later een wandeling langs een aantal uit te dunnen percelen. Tijdens de rondgang werd overeengekomen dat een flink aantal oudere beeldbepalende bomen niet zullen worden geveld. De bomenstichting plaatste daarvoor een bedankbordje aan de Flapsingel (Sinkeboom). Bij de kap in 2017, n.a.v. een verzoek van een aantal bewoners, organiseerde SBB een fietstocht langs een aantal aangestipte dikkere bomen (w.o. enige bomen die de vorige kap werden gespaard) die men zou willen behouden.
 
Echter nu was SBB onverbiddelijk, alle aangestipte bomen moesten worden gekapt ! Ook was er plaatselijke kaalkap gepland. In de percelen Veenwijk- en Reigersbos ging SBB opnieuw met 2 grote velmachines aan de slag, Na de afvoer van het hout zou men de grootste sporen (grote geulen in de bodem), veroorzaakt door de zware machines, ongedaan maken; tot op heden is dat niet gebeurd. Ook de toezegging dat de open gekapte plekken weer beplant zullen worden, is na drie jaren  nog niet nagekomen. Door verontrusten is indertijd een zwartboek over de kap gemaakt: “Het bos in de houtgreep”. Het bleef van de kant SBB oorverdovend stil, De gemeente Heerenveen reageerde wel, men neemt afstand van de SBB werkwijze o.a. inzake het gevoerde kapbeleid.  Vooral met de laatste “houtoogst” werden veel dikke bomen gekapt en bleven vele minder vitale bomen (met weinig toekomst) staan. Door verontrusten werd opgemerkt dat de werkwijze niet is te beschouwen als een onderhoudsmaatregel maar dat het om geldelijk gewin ging (verdienmodel). Ook het onderhoud o.a. in percelen met zeer veel jongere bomen bleef net, als bij de vorige kap (oogst) bij deze kap weer achterwege, met als gevolg een instabiele en slechte ontwikkeling met weinig hoop voor duurzaam ouder loof- en naaldbos. Onderandere insecten aantastingen deden daar sinds 2018 vele  bomen pluksgewijs versneld afsterven op meer dan vijf plekken in de SBB terreinen. (In Landgoed ‘Oranjehoeve’ is dit voorjaar al een calamiteiten kap uit gevoerd). 
 
Geluidswal 32 bij de Van Bienemalaan, Bij de aanleg van de geluiddempende aardenwal was indertijd beloofd dat, na enige jaren van inklinken, de wal en de aanliggende kale werkstrook met jonge boompjes ingeplant zou worden. Dit ter compensatie van de opgeofferde dubbele rij lindebomen langs de A32 en elders verloren gaan van beplanting. Pas in  2017 werd de groene geluidswal beplant op een parkachtige wijze, verzorging van de diverse kleine struiken/boompjes bleef achterwege zodat grassen e.a. de beplanting overwoekerde en deels deed afsterven. Een jaar later had SBB al een ander plan : van groene geluidswal naar een industriële zonnepanelenwal. Een uitgewerkt zonnewalplan wordt in 2018 geheel onverwacht (zonder overleg/inspraak/mienskip met de lokale bevolking) gepresenteerd.  Tijdens de presentatie wordt overleg toegezegd  mb.t. de  herinrichting van de boskant. Door SBB worden wel alvast twee voorzetten gegeven voor de invulling van deze bosstrook, er lagen uitgewerkte tekeningen van een crossbaan (sport) en een water partij (waterspeeltuin ?) in een parkachtige stijl, ter inzage.  Enkele aanwezigen hadden weinig waardering voor meer extra intensieve recreatie voorzieningen in het toch al druk bezochte  achterliggende gebied  “Veenwijk”. Op het Fries Journaal op 13 mei 2020 verklaart SBB, bij het slaan van de eerste draagpaal, dat inkomsten uit verhuur van de ondergrond voor het energieproject, ten goede komen aan het gehele SBB bosgebied Oranjewoud en zal worden aangewend voor een “recreatieve opknapbeurt”. Wij zijn nu bang dat SBB daarbij overweegt, hun discutabele visie ‘Van Bos naar Park’, hier te gaan realiseren. Walrevenuen kunnen beter aangewend worden voor noodzakelijk onderhoud van een aantal  reeds verloederende ‘groene’ onderdelen van het Landgoederen landschap Het Oranjewoud en niet aan nog meer recreatieve objecten die een zwaardere druk op het gebied gaan veroorzaken ! 
 
Verloedering, In het bosgebied van Oranjewoud lonkt SBB nu naar o.a. een recreatieve subsidie met als voorbeeld de aanpak “van Bos naar Park” in een gedeelte van het Koepelbos te Oldeberkoop dat reeds bij de aanleg parkachtig werd aangelegd.    De  “de Hof”, “Overtuin” ,“Klein Jagtlust”, “Oranjestein “ en het nieuwe Museumpark Belvedère (totaal een 70 ha) zijn eveneens parkachtig aangelegd en een onderdeel van het Cultuur- en Natuurrijke “Landgoederenlandschap Het Oranjewoud”(>400 ha) dat in zijn totaliteit aanleiding was tot de aanwijzing tot “Beschermd Dorpsgezicht Oranjewoud”. Het recreatief zeer aantrekkelijke gebied met name voor wandelaars, sporters en fietsers wordt tijdens de “corona-periode” nog drukker bezocht dan voorheen. Iedere categorie bezoekers maakt een specifiek gebruik van het gebied. Door het  ontbreken van effectieve “begeleiding/toezicht” neemt de schade aan het gehele gebied toe evenals de verloedering met o.a. als gevolgen: vernielingen, verstoringen van flora en fauna, olifanten paden en irritaties/conflicten tussen “recreanten” in het “erholungsgebiet”. 
 
Toekomst ? Iedereen hoopt op een goede afloop van de Coronacrisis. Het zal na afloop vast niet meer zo worden als in het verleden. Laten we hopen op minder (over)consumptie en uitputting van de aardbolgrondstoffen, alsmede over veranderende inzichten over het klimaat en stikstofproblematiek. We rekenen op een nieuwe, bosstrategie (juist meer bomen voor stikstofopvang). Wij “verontrusten” vragen SBB, zich te beraden op een nieuwe toekomstvisie in zake Beheer en Onderhoud in Het Oranjewoud (goed rentmeesterschap). 
 
Laat het Oranjewoud ‘woud’ blijven waar recreërende bezoekers kunnen blijven genieten van de Natuur, Cultuur en Historie van het Landgoederenlandschap “Het Oranjewoud”!