Gemeente Heerenveen houdt 467.000 euro over volgens perspectiefnota 2021

HEERENVEEN Het college van B en W van de gemeente Heerenveen heeft ingestemd met de perspectiefnota. Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van 467.000 euro. ,,Door de grote onzekerheden in de jeugdzorg en Wmo is het financieel perspectief na 2022 nog niet sluitend.”

Er blijven volgens verantwoordelijk wethouder Broekhuizen vooral grote zorgen over de financiën voor de jeugdzorg. ,,Ondanks dat we de afgelopen jaren extra geld beschikbaar hebben gesteld voor de jeugdzorg, moeten we ook voor de komende jaren extra geld vrijmaken.”

Door nu het meerjarenperspectief niet sluitend te maken zegt Broekhuizen een signaal te willen afgeven aan de rijksoverheid. ,,We roepen hen op de rijksbijdrage voor het sociaal domein beter af te stemmen op de werkelijke kosten.”

Nieuw

Nieuw dit jaar is de strategische agenda en bijbehorende investeringsagenda. In de strategische agenda wordt twintig tot dertig jaar vooruitgekeken. Voor het doen van investeringen wordt jaarlijks ongeveer een miljoen euro vrijgemaakt.

Wat de effecten zijn van de coronasituatie op het financiële perspectief van de gemeente is volgens Broekhuizen nog onduidelijk. ,,Die effecten zijn daarom niet opgenomen in de perspectiefnota.”

De perspectiefnota, strategische agenda en investeringsagenda worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 18 juni spreekt de commissie over de financiële stukken. Dan kunnen de commissieleden vragen stellen aan het college. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 2 juli een besluit.

De perspectiefnota wordt meestal al in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar opgesteld en in de gemeenteraad behandeld. In de nota worden de kaders (uitgangspunten) voor de op te stellen programmabegroting bepaald.