FNP Hearrenfean zet in op sociaal en duurzaam tijdens raadsbehandeling investeringsagenda en perspectiefnota van de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN Sociaal en duurzaam zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de FNP Hearrenfean tijdens de raadsbehandeling van de gemeente Heerenveen van de investeringsagenda en perspectiefnota van deze donderdag.

Hieronder een bericht van de FNP zelf.

,,Alles kin net, wy tinke dat we ynsette moatte op sosjaal en duorsum en dan duorsum sa as neamt wurdt yn de global goals”, aldus fractievoorzitter Ate Eijer.

Naast de jaarlijkse perspectiefnota staat voor het eerst een zogemaande investeringsagenda op de agenda. In de perspectief nota wordt aangegeven hoe en waar de gemeente Heerenveen de komende jaren het geldt aan uit wil geven. De investeringsagenda is meer een verlanglijstje van raad en college op diverse beleidsterreinen.

Ondanks de te verwachte tekorten in het sociale domein en diverse risico’s op divers terrein zegt het college, door ombuigingen op bestaand beleid, voor 1 miljoen euro financiële ruimte te zien voor investeringen en beleidsambities. Doel van de investeringsaginda is om vooruit te kijken en als gemeente zich meer te richten op de lange termijn.

De driemansfractie van de FNP vindt echter dat de investeringsagenda op dit moment niet moet worden vastgesteld en zal donderdag ( samen met de SP) een voorstel indienen om de investeringsagenda voor kennisgeving aan te nemen.

,,De hiel wrâld is ûnwis. We witte op it stuit net wat ús op finansjeel gebiet te wachtsjen stiet”, stelt Eijer. „Sa is it mearjierrenperspektyf troch it tekoart op de jeugdsoarch negatyf mar ek krije we fan út it ryk te min jild foar it sosjale domein. Dêrby komme de problemen mei Thialf, tekoarten op it projekt Heerenveen Beter Bereikbaar en boppe dat witte we net wat de finansjele gefolgen fan de Coronakrisis foar ús gemeente betsjutte sil.”

Voor de FNP reden om op dit moment de lange termijnbeslissingen nog niet te nemen. „Yn novimber stelle we de begrutting fêst en dan witte we werskynlik mear. Dan kinne we altiten noch in beslút nimme oer takomstige ynfestearingen.”

De FNP denkt ook dat de raad hiervoor een afweging moet maken wat voor gemeente Heerenveen wil zijn. „Wolle we in gemeente wêze dy’t har breed ynset op de minsken dy’t it finansjeel swier ha en/of in gemeente dy’t alles op alles set om duorsum te wurden. Of wolle we in gemeente wêze dy’t boppe alles in topsport gemeente wêze wol.”

,,Alles kin net, wy tinke dat we ynsette moatte op sosjaal en duorsum en dan duorsum sa as neamt wurdt yn de global goals. Dêrom fine we it wol tige wichtich dat Heerenveen har ambysjes op it gebied fan fytsen heech hâld. We ha as ried útsprutsen dat we fyts gemeente fan it Noarden wurde wolle. En wat is no duorsumer dan fytse”. De FNP komt donderdag daarom met meerdere voorstellen om het fietsplan zoals dat door het college voorgesteld is op te plussen. “We wolle bettere foarsjenningen foar de fytsers, mei bettere ferljochting yn it bûtengebiet, foarrang foar fytsers op rotondes en bettere mooglikheden foar it parkearen fan fytsen yn de sintra fan de gemeente.”

(Tekst FNP Hearrenfean)