Terugblik raadsvergadering gemeente Heerenveen

HEERENVEEN De gemeenteraad van Heerenveen heeft donderdagavond diverse onderwerpen besproken, waaronder de perspectiefnota en investeringsagenda besproken.

Hieronder een terugblik op de vergadering.

Grondexploitaties 10-jaarstermijn

De gemeenteraad heeft ingestemd met het verlengen van de grondexploitaties en de getroffen beheersmaatregelen van Tjalleberd de Eide, Stadiongebied, Bedrijventerrein IBF en Skoatterwâld fase 1 en 2.

Voor het ontwikkelen van eigen gronden houdt de gemeente een grondexploitatie bij. Dit is een balans van kosten en opbrengsten per locatie voor 10 jaar. Het openen, wijzigen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Jaarstukken 2019

De gemeenteraad heeft de jaarstukken 2019 vastgesteld. In de jaarstukken staat in hoeverre de gemeente de doelen en prestaties van 2019 heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld. Per doel wordt aangegeven wat er is bereikt en hoeveel geld dat heeft kost.

Verzamelbesluit financiële aanpassingen op de lopende begroting van 2020

De gemeenteraad stelde het tweede verzamelbesluit van dit jaar vast. Dat is een verzameling van besluiten om een aantal financiële aanpassingen op de lopende begroting van 2020 te doen.

Op deze manier stuurt de gemeenteraad het beleid en de financiën op tijd bij gedurende het jaar. De financiële aanpassingen in dit verzamelbesluit gaan over een aanpassing op de voorschoolse educatie vanwege een hogere rijksbijdrage, een opbrengst van de verkoop van een perceel aan de Gooilandlaan en een uitgave voor het aanpassen van de ontruimingsinstallatie in Werkstate.

Perspectiefnota 2020, investeringsagenda en strategische agenda Heerenveen 2020

De gemeenteraad heeft de perspectiefnota en investeringsagenda vastgesteld. De perspectiefnota en investeringsagenda zijn de basis voor het opstellen van de begroting voor 2021 die in het najaar wordt besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

Daarnaast gebruikt de gemeenteraad de strategische agenda om afwegingen te maken. De strategische agenda geeft inzicht in ontwikkelingen en investeringen op langere termijn en wordt nog verder uitgewerkt door de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft besloten om:

• De perspectiefnota 2020 vast te stellen met voorgestelde ombuigingen en omzettingen.

• De strategische agenda 2020 voor kennisgeving aan te nemen en door te ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen over de Investeringsagenda en heeft het besluit genomen om:

* De investeringsagenda 2020 vast te stellen met uitzondering van:

• 2 Exploitatie Thialf B.V.

• 14 Fietsplan/fietsgemeente

• 27 Voortzetten economisch beleid.

Deze onderwerpen opnieuw te bekijken bij de besluitvorming over de begroting in november 2020.

* Voor Fietsplan/fietsgemeente incidenteel 50.000 euro uit te trekken om deze ontwikkeling verder uit te werken en de middelen te dekken uit de algemene reserve.

* De overgebleven voorgestelde investeringen en beleidsambities te vertalen in de Begroting 2021:

• 5 Huur extra onderwijsruimte de Burcht en Slingertouw in Skoatterwâld

• 13 Toegankelijke haltes

• 25 Veenweidegebied

• 41 Energie Informatie Punt

• 42 Lokaal Energie Experimenten Fonds

• 44 Zwerfafvalbeloningssysteem.

Twee moties aangenomen

Motie: cultuursector (GL):

De raad verzoekt het college om bij het opstellen van de begroting rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19 tijd voor de culturele sector en dit terug te laten komen in de begroting.

Motie: cultuursector (GL):

De raad verzoekt het college om bij het opstellen van de begroting minimaal uit te gaan van het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau van het Sociaal Domein.

Terugzien en alle stukken en stemverhoudingen

De complete agenda, achterliggende stukken en uitkomsten van de stemmingen en opname van de vergadering staan op www.heerenveen.nl/raadsvergadering-2juli2020.

Alle financiële stukken van de gemeente staan op www.heerenveen.nl/financien.