Projecten uit de regio Heerenveen aangemeld voor Erfgoed Deal

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen gaat samen met de provincie Friesland en de initiatiefnemers van de gebiedsaanpak Aldeboarn-De Deelen een aantal projecten aanmelden voor de Erfgoed Deal.

De projecten worden voor de zomer aangemeld bij het Programmabureau van de Erfgoed Deal. Zo nodig worden de plannen bijgesteld en verder uitgewerkt en volgt in een later stadium een officiële aanvraag.

In het voorjaar/zomer van 2021 wordt bekend of de Erfgoed Deal wordt toegekend. Bij een positief besluit worden de projecten concreet uitgewerkt en afgestemd met eigenaren en belanghebbenden.

Voor de Erfgoed Deal hebben de betrokken partijen diverse (deel)projecten voor ogen. Zoals de aanleg van een pad door De Deelen en langs de Boksleat als verbinding tussen de Heafeart en Aldeboarn. Daarnaast moet en er een pad komen als verbinding tussen Aldeboarn en de Wijde Ee en is de aanleg voorzien van een zelfbedieningspontje als verbinding van de Wide Ie naar de Alde Feanen.

Ook het ontwerp en realisatie van een nieuwe publiekspresentatie in De Waag van Aldeboarn en het ontwerp en realisatie van voorlichtingsmateriaal zoals een boekje, kaarten en infomateriaal is onderdeel van de plannen.

Of de projecten in een keer gerealiseerd kunnen worden hangt volgens de gemeente Heerenveen af van de medewerking van de landeigenaren en de bijdragen van de verschillende overheden.

,,Mocht er niet voldoende dekking zijn dan wordt er een prioritering gemaakt. De volgorde van de projecten wordt afgestemd met de inwoners van Aldeboarn en de verschillende gebiedspartners”, aldus wethouder Van Veen.

‘Vitaal en toekomstbestendig gebied’

In het kader van de Provinciale Veenweidevisie wordt in Aldeboarn-De Deelen gewerkt aan het verminderen van (de negatieve gevolgen van) bodemdaling en de CO2- uitstoot. Inzet is een vitaal en toekomstbestendig gebied.

Opgaven, problemen en kansen worden daarbij zoveel mogelijk aangepakt in samenhang met elkaar en in samenspraak met boeren en bewoners. Naast waterpeilverhoging gaat het bijvoorbeeld om maatregelen vanwege extreme buien en droogte (klimaatadaptatie), het versterken van de biodiversiteit en het toeristisch-recreatieve gebruik van Aldeboarn-De Deelen.

Over de Erfgoed Deal en samenwerking

De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie bedoeld om erfgoed en cultuurhistorie een plek te geven binnen grote transitieopgaven. Daarbij gaat het om ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de energietransitie en bevolkingskrimp die veranderingen met zich meebrengen voor steden, dorpen en het buitengebied. De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen het rijk en een of meerdere lokale overheden.

De gemeente Heerenveen is de aanvrager van het project. Er wordt met verschillende partijen samengewerkt, zoals: Pleatselik Belang Aldeboarn, Stichting Beekdallandschap Koningsdiep-de Nije Boarn, Stichting Aldheidskeamer Uldrik Bottema, de provincie Friesland en de gemeentes Smallingerland en Opsterland.