Fedde Schurer-herdenking Rûnom Fedde

HEERENVEEN De Jongfryske Mienskip houdt zaterdag vanaf 10.30 uur de Fedde Schurer-herdenking Rûnom Fedde bij de nieuwe plek van het Schurer-standbeeld aan de Kerkstraat in Heerenveen. Tal van sprekers staan stil bij het werk van de Dichter en Strijder voor het Fries.

De onthulling van het standbeeld, eind juli, was een boel mensen niet naar het zin. Zo werd tijdens de onthulling geen Fries gesproken. „Dat wie foar ús reden genôch foar dizze lytse betinking. Wy meie wol stelle dat in protte taalrjochten, lykas it brûken fan ús eigen taal yn de rjochtseal, fuortkommen binne út de taalstriid fan begjin fyftiger jierren wêrfan’t Kneppelfreed it absolute hichtepunt wie. Dêr wolle wy rjocht oan dwaan!” zegt initiatiefnemer Sijbe Knol.

Herdenking

De herdenking is komende zaterdag. Onder andere Peter Boomsma, schrijver van het boek Kneppelfreed, zal het woord voeren. Schrijver Willem Schoorstra gaat in op het werk van Schurer en de betekenis in onze tijd: zijn er overeenkomsten of juist niet?

Ook worden gedichten en verhalen van Schurer voorgedragen door onder andere PvdA-raadslid Betty van der Ven, schrijver Aant Jelle Soepboer en Sander Hoekstra. „Wy sille ôfslute my it sjongen fan it Frysk Folksliet en dêrnei kin elk dy’t dat wol in blomke by it stânbyld dellizze. Mei dizze betinking wolle wy de opskuor ombûgje ta in moai en weardich momint,” zegt Chris van Hes, voorzitter van de Jongfryske Mienskip. „Dêrom ha wy wethâlder Broekhuijzen ek nûge om nochris in praatsje te hâlden. Hy hat it noch yn oerwaging en wy hoopje dat hy der gewoan by is,” zegt Knol.

Coronavirus

Vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen, ziet de organisatie er op toe dat alle aanwezigen zich aan de regels houden. Daarover is met de gemeente contact geweest. Het standbeeld staat in de buitenlucht en rondom het standbeeld is veel ruimte. Parkeren kan in de parkeergarage in de buurt.

Lees ook | Herkansing in Heerenveen: 'lytse betinking' bij beeld Fedde Schurer