‘In tip om sûn de winter troch te kommen’

NIEUWEHORNE Jangerben Mulder uit Nieuwehorne stuurde een gedicht over hoe de aankomende winter gezond door te komen met een 'boarstrok'.

De dagen wurde koarter,
de kachel komt wer oer de flier.
We klaaie ús wat better,
it is de tiid fan ’t jier.

In waarme trui, in wollen broek,
it is mar hiel gewoan,
en as ekstra waarmtetekken
moat de boarstrok mar wer oan,

want beppes breiden boarstrok
beskermet jin tsjin rimmetyk,
tsjin alle wintersk ûngemak,
tsjin fûle kjeld en gryp.

Beppe dy breidet se
foar âlden en foar bern,
se binn’ fan prima kwaliteit,
fan it bêste ‘Scheepjes’-jern.

En alle âlde minsken
rinne hast sûnder stôk,
men seit, dat is gjin wûnder,
se drage beppes breiden rôk.

Yn ’t waskjen binn’ se ek maklik,
se drage harsels skjin.
Ien kear yn twa wike,
oars wurdt sa’n boarstrok tin.


Se binn’ sûnder resept te krijenyn beppes apoteek.
Jo hâlde dokter bûten de doar
en bliuwe better op streek.