Wethouder Broekhuizen zwaait af in raadsvergadering, tal van onderwerpen op de agenda

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen houdt donderdag 17 september vanaf 20.00 uur een raadsvergadering in Trinitas.

Dan neemt ook wethouder Broekhuizen afscheid. Hij wordt vrijdag geïnstalleerd als burgemeester van Twenterand. In de raadsvergadering treedt Broekhuizen af en besluit  de gemeenteraad over de voordracht van Hedwich Rinkes als nieuwe wethouder.
 
Ook besluit de raad over de toelating van kandidaat-raadslid Cristel Muitjens. Hij is benoemd als nieuw raadslid voor het CDA. Met het vertrek van raadslid Amarens Reitsma ontstond een vacature in de raad. 
 
Hieronder de onderwerpen van de raadsvergadering die ook is te zien via deze link.
 

Commissie ROM 

 
#Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32
De gemeenteraad bespreekt de plannen voor de aansluiting van de Oranje Nassaulaan op de A32. Op 7 juli 2017 stemde de raad in met de plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Heerenveen (project Heerenveen Beter Bereikbaar) en stelde daarvoor budget beschikbaar. De bereikbaarheid wordt verbeterd door aanpassing van onder andere de Oranje Nassaulaan, waarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig is en daarover neemt de gemeenteraad een besluit.
 
Het bestemmingsplan geeft het juridische kader voor de aanpassing van de wegenstructuur aan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32:
- aan de noordwestzijde wordt de afrit en de Stadionweg richting de Oranje Nassaulaan aangepast, waarbij een rotonde wordt aangelegd; op deze manier wordt het verkeer vanaf de snelweg eerder naar Sportstad geleid. De Stadionweg zal niet meer direct aansluiten op de Oranje Nassaulaan.
- aan de Oranje Nassaulaan wordt aan de westzijde een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten (VRI) gerealiseerd; er zal sprake zijn van meer opstelstroken voor de Oranje Nassaulaan, zodat het verkeer efficiënter wordt verdeeld.
- de huidige kruising Oranje Nassaulaan - Stadionweg vervalt; op het te vervallen tracé van de Stadionweg wordt water gerealiseerd.
- aan de noordzijde van de Oranje Nassaulaan wordt de groenstrook met fietspad heringericht;
- aan de oostzijde van de snelweg wordt bij de aansluiting met de op- en afrit een rotonde gerealiseerd;
- nieuwe geluidsschermen worden geplaatst en bestaande worden aangepast.
 
#Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32
Op het perceel W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk is naast een bedrijfswoning een horecagelegenheid gevestigd. De gemeenteraad bespreekt de plannen om mogelijk te maken om op de W.A. Nijenhuisweg 61 in Katlijk een tweede woning in de bestaande bebouwing te realiseren en de feestzaal met horeca bestemming te vervangen door een woonbestemming. 
 
#Rotonde Heerenveen midden (RSP-2)
Het college heeft in het proces "Heerenveen beter bereikbaar"  een aantal scenario’s onderzocht voor de aanpassing van de rotonde Heerenveen Midden. Drie scenario’s zijn gemaakt in een participatietraject. Daarnaast is een vierde basisscenario ontwikkeld.
 
Het college stelt voor om voor scenario D – een kruispunt met verkeerslichten – te kiezen omdat dit scenario draagvlak heeft, het minste kost en ruimte geeft om prioriteit te geven aan de inrichting van de Burgemeester Falkenaweg zoals gevraagd in de motie hierover van de raad in oktober 2018.
 
#Kaders omgevingswet
De gemeenteraad bespreekt de kaders van de nieuwe Omgevingswet voor Heerenveen. Op dit moment is het college de uitvoering aan het voorbereiden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd mee te denken in de voorbereidingen van de volgende onderwerpen: 
- Adviesrecht bij afwijkingen
- Wanneer is een uitgebreide procedure noodzakelijk?
- Participatie (vooroverleg)
- Instellen adviescommissie fysieke leefomgeving
 
De Omgevingswet is bedoeld om de wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving te vereenvoudigen door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.
 

Onderwerpen SAZA

 
#School Tjalleberd – budgetten beschikbaar stellen
De raad spreekt over het voorstel van het college om extra geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe school voor SWS Nijewier Naast het MFA in Tjalleberd. Voor de nieuwbouw is al een bedrag toegekend door de gemeenteraad op basis van de normen die in de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerenveen” staan. Maar dit bedrag is niet voldoende om de plannen die er liggen uit te voeren. 
 
Strikt formeel moet eerst de aanbesteding worden afgewacht, waarna aan de gemeenteraad extra budget wordt gevraagd, maar dat lijkt het college gezien de geschiedenis – met veel vertraging - in dit geval niet wenselijk. Het college stelt voor om de snelheid in het traject te houden en nu, aan de voorkant, over de aanvulling te besluiten.
 

Onderwerpen AZ

 
#Scenario’s voor de begroting 2021
Op verzoek van de gemeenteraad komt het college met verschillende scenario’s voor een financieel herstelplan voor de gemeente. Dit herstelplan is nodig om de administratieve fout in de begroting van te herstellen. De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde scenario’s.
 
Scenario 1
Op dit moment het tekort laten staan en een niet-sluitende begroting 2021 met het negatieve meerjarenperspectief vaststellen. Dat betekent dat ambities en investeringen gewoon blijven staan. Noodzakelijke aanpassingen en bezuinigingen worden op de lange baan geschoven, met alle gevolgen van dien.
Het is maar de vraag of de provincie, die toezicht moet houden op de financiën van de gemeente, hiermee akkoord zal gaan. 
 
Scenario 2
Nu op korte termijn scherpe financiële keuzes maken en ook geld vrijmaken voor nieuwe investeringen en ambities. In dat geval moeten er binnen een paar weken moeilijke beslissingen genomen worden. Het is maar de vraag op deze korte termijn alle mogelijke consequenties en gevolgen van die keuzes goed kunnen worden overzien.
 
Scenario 3
Nu de begroting 2021 sluitend maken en in het meerjarenperspectief de financiële tegenvaller compenseren tot het oorspronkelijke uitgangspunt. Dit kan door:
• De structurele ruimte van € 800.000 om tegenvallers en bezuinigingen op te vangen nu daadwerkelijk in te zetten.
• De resterende structurele investeringsruimte van circa € 700.000 als dekking in te zetten.
• De verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen voorlopig uit te stellen.
• Het weerstandsvermogen incidenteel in te zetten.
 
#Covid-19-Impactananlyse
Het college gaat de impact van de coronacrisis onderzoeken, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van de crisis en welke problemen er zijn ontstaan of nog verwacht worden.
 
Aan de raad wordt nu gevraag wat ze vinden van de aanpak voor deze nafase. Het is voor de raad belangrijk om hier richting aan te geven, zodat de raad op een later moment de juiste en voldoende informatie heeft om goede besluiten te kunnen nemen. 
 
#Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
Veiligheidsregio’s zijn verplicht de risico’s binnen hun werkgebied inzichtelijk te maken in een regionaal risicoprofiel aangevuld door het incidentrisicoprofiel. De looptijd van deze documenten is vier jaar.
 
Omdat het huidige incidentrisicoprofiel in 2016 is gemaakt legt het  bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân een nieuw ontwerp incidentrisicoprofiel voor aan alle gemeenteraden. Het college adviseert de raad akkoord te gaan met de documenten en geen zienswijze in te dienen.
 

Zelf meepraten als inwoner

 
Inwoners kunnen hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. Dat kan via een video, mail, brief of op een andere manier die maximaal vijf minuten in beslag neemt.
 
Aanmelden kan tot 17 september bij de griffie via griffie@heerenveen.nl of via 0513-617 700.