Eerste project voor behoud bossen Oranjewoud van start

ORANJEWOUD Met het plaatsen van een duiker in het bosgebied van Oranjewoud is vrijdag het eerste project van Regio Deal Zuidoost Friesland van start gegaan. De kosten van het project bedragen 60.000 euro.

De duiker moet het mogelijk maken om gebiedseigen water langer vast te houden. Dat is van belang voor het behoud van de laanbomen, die van grote waarde zijn voor de omgeving. Het project is een samenwerking van: Plaatselijk Belang, Staatsbosbeheer, de gemeente Heerenveen en het Wetterskip Fryslân.

Nu bomen het zwaar hebben in droge jaren verslechtert de gezondheid van de bossen in Oranjewoud. Dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, natuur- en landschappelijke waarden.

Om de beeldbepalende laanbomen te behouden, worden daarom maatregelen genomen om water vast te houden. Zo worden in het bos een regelbare stuwtje en een aantal duikers aangelegd om het water beter vast te kunnen houden, zonder dat het bos verdrinkt. Door de plaatsing van grondwaterbuizen kan Wetterskip Fryslân het effect hiervan monitoren.

Verdroging

Verdroging van het bos vindt plaats door het eerder ingestelde waterpeil en doordat water op grote schaal werd afgevoerd. Het gebied is daarom geheel afhankelijk van regen. Vroeger werden de aanwezige sloten ingezet voor het af voeren van water omdat het toen veel natter was dan nu.

Nu worden de slootjes weer gebruikt voor de wateraanvoer in het bos. Met een (tijdelijke) bevloeiingspomp, worden proeven gedaan met de wateraanvoer. Zo kan worden gekeken of de verdroging afneemt.

Wandelaars in de bossen van Oranjewoud kunnen bekijken welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor is een wandelroute uitgezet. Die is te vinden op www.regiodealzuidoostfriesland.nl.