Vooruitblik commissievergadering ‘Gezamenlijk’ gemeente Heerenveen

HEERENVEEN De raad van de gemeente Heerenveen komt donderdag 4 maart vanaf 19.30 uur digitaal bijeen voor een commissievergadering ‘Gezamenlijk’. Inwoners kunnen de vergadering niet alleen live volgen via heerenveen.nl, maar ook inspreken.

Wie wil inspreken kan dat tot 12.00 uur op vrijdag 26 februari laten weten via griffie@heerenveen.nl   of via 0513-617 700.

Hieronder de agendapunten.

Behandeling Zwart/witboek Armoede SP

 

Het Zwart/witboek  wordt op initiatief van de SP besproken in de commissie. De SP doet  hierin aanbevelingen om er voor te zorgen dat het maximale gedaan wordt om onze inwoners die het financieel zwaar hebben maximaal te ondersteunen.

Begroting Ambion, stichting voor openbaar primair onderwijs

De gemeenteraad is verantwoordelijke voor/bestuurder van het openbaaronderwijs en moet daarom de begroting goedkeuren.
 
Voorgesteld besluit
1. de begroting 2021 van Ambion, stichting voor openbaar primair onderwijs, goed te keuren.
2. de meerjarenbegroting 2022-2024 van Ambion voor kennisgeving aan te nemen.

Aanvraag Rijksbijdrage voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven

De gemeente kan jaarlijks via de Bommenregeling een tegemoetkoming aanvragen voor het onderzoeken van gebieden op het risico van ongecontroleerde ontploffingen van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze regeling krijgt de gemeente 70 procent van de gemaakte kosten vergoed uit het gemeentefonds, hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad.
 
Voorgesteld besluit
1. De door Elkien gemaakte kosten voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog, groot € 43.116,16, vast te stellen.

Afgeven voor een (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen  voor  de Schoterlandseweg 22 Katlijk – Moskoupleats

Voor het vernieuwen en vergroten van een woning met schuurgedeelte en 2 bijgebouwen in een woonzorgcomplex is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend op de locatie Schoterlandseweg 22 te Katlijk. Informatie over dit onderwerp is te vinden op heerenveen.nl/moskoupleats.
 
Voorgesteld besluit
1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten en veranderen van een woning met schuurgedeelte en 2 bijgebouwen in een
woonzorgcomplex (onder andere gemeenschappelijke en kantoorruimtes, dagbesteding en spreekkamers) op de locatie Schoterlandseweg 22 in Katlijk;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.
 
Afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de woning en het  bijgebouw aan de Kromhoutsreed 6 Jubbega
Voor het gebruik van een bedrijfswoning als reguliere woning en het toestaan van het verhuren van een bestaand bijgebouw als vakantiehuis (airbnb) vraagt de eigenaar vergunning aan.
 
Voorgesteld besluit
1. een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruiken van een bedrijfswoning als reguliere woning en het toestaan van het verhuren van een bestaand bijgebouw als vakantiehuis (airbnb);

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan De Treffe Skoatterwâld

Het Ontwerp Beeldkwaliteitsplan De Treffe Skoatterwâld heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen bedenkingen binnengekomen. Het Beeldkwaliteitsplan kan daarom vastgesteld worden en opgenomen worden in de Welstandsnota.
 
Voorgesteld besluit
1. het beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld De Treffe, vast te stellen;
2. het beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld De Treffe, op te nemen in de Welstandsnota.

Het Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan Het Landgoed Skoatterwâld

Het ontwerpinrichtings- en beeldkwaliteitsplan Het Landgoed Skoatterwâld heeft vier weken ter inzage gelegen. Er zijn twee inspraakreacties binnengekomen. Deze reacties zijn grotendeels  overgenomen in het plan. Het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan kan daarom vastgesteld worden  en opgenomen worden in de Welstandsnota..
 
Voorgesteld besluit
1. het Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld - Het Landgoed, vast te stellen;
2. het Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld - Het Landgoed, op te nemen in de Welstandsnota.

Opwaarderingsplan Romkessteeg

Voor de opwaardering van de Romkessteeg (in het tweede of derde kwartaal van 2021) is een plan geschreven met daarbij een investeringsraming en vraag om incidentele subsidie. De opwaardering past in de centrumvisie met het verbeteren van de toegankelijkheid, vergroening en het stimuleren van ontmoeten en verbinden.
 
Voorgesteld besluit
1. Het definitieve opwaarderingsplan voor de Romkessteeg vast te stellen en uit te voeren.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 179.000 en de bijbehorende kapitaallast van € 10.500 ten laste te brengen van het fonds vitale kernen.
3. Een incidentele subsidie van maximaal € 50.000,-- in te stellen voor het project Romkessteeg voor de vastgoedeigenaren met een eigendom in de Romkessteeg.
4. Het eventuele restant van de incidentele subsidie terug te laten vloeien in het fonds vitale kernen.