Onder andere overlast door recreatief crossen, dragen attributen motorbendes, aanpak supporters, dealen lachgas en bijstand op agenda raadsvergadering

HEERENVEEN De raad van de gemeente Heerenveen buigt zich deze donderdag tijdens een digitale raadsvergadering onder andere over de jaarlijkse actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen worden geregeld.

De belangrijkste wijzigingen die het college van B en W dit jaar wil aanbrengen zijn het toevoegen van ‘slecht levensgedrag’ als weigeringsgrond voor een exploitatievergunning, extra mogelijkheden om overlast door recreatief crossen tegen te gaan en het verbieden van het dragen van attributen van verboden motorbendes (OMG's).

Ook moet het in de nieuwe APV mogelijk worden om supporters blijvend te verwijderen, het dealen van lachgas tegen te gaan en de maximale termijn van een gebiedsontzegging te verruimen.

Hamerstukken

Aan bod in de vergadering komen daarnaast onder andere ook een onafhankelijk onderzoek naar terugvorderingen en boetes rondom de Participatiewet en buigt de raad zich over de statuten voor de op handen zijnde bestuurlijke fusie tussen de OSG Sevenwolden en het Bornego College. Beide onderwerpen betreffen hamerstukken.

Rondom de Participatiewet verzoekt het college van B en W de raad om in te stemmen met de eerder aangekondigde onderzoeksopzet rondom terugvorderingen en boetes en vanwege datzelfde onderzoek een incidenteel budget beschikbaar te stellen van 100.000 euro en dat bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Bij de statuten van de bestuurlijke fusie tussen de OSG Sevenwolden en het Bornego College stelt het college de raad voor om goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie tussen de beide schoolbesturen voortgezet onderwijs, waarbij de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden en de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure verdwijnen en de nieuw door hen op te richten Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF) onder algemene titel de vermogens van de verdwijnende stichtingen verkrijgt.

Daarnaast vraagt het college om goedkeuring te verlenen aan de statuten van de stichting OGMF conform het eindconcept.

Live te volgen

De vergadering begint om 20.00 uur en is live te volgen via deze link.