Terugblik Raadsvergadering gemeente Heerenveen

HEERENVEEN De raad van de gemeente Heerenveen heeft zich donderdagavond onder andere gebogen over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een onafhankelijk onderzoek naar terugvorderingen en boetes rondom de Participatiewet en de statuten voor de op handen zijnde bestuurlijke fusie tussen de OSG Sevenwolden.

Ook kwam de motie ‘Verantwoord geproduceerde zonnepanelen’ van de SP aan bod.

Hieronder een terugblik. De vergadering terugkijken kan via deze link.

Participatiewet

Er wordt een onafhankelijk onderzoek opgezet over boetes en terugvorderingen binnen de Participatiewet. De gemeenteraad gaf akkoord op de onderzoeksopzet en een budget van 100.000 euro..

OSG Sevenwolden en Bornego College

De stichtingen van de OSG Sevenwolden en het Bornego College gaan fuseren om een sterker gezamenlijk schoolbestuur te kunnen vormen. De aparte scholen blijven bestaan, maar zullen in de toekomst door een gezamenlijke stichting worden bestuurd.

Alle interne betrokken zijn het eens over de fusie. Ondanks dat heen fusie betreft tussen een openbare en een christelijke school, blijft de raad betrokken bij het toezicht op het schoolbestuur. Een mogelijk risico is dat er door de fusie geen zelfstandige stichting is die de belangen behartigt van het openbaar onderwijs in Heerenveen.

De raad krijgt hierdoor iets minder bevoegdheden; zo is de raad niet meer verantwoordelijk voor het benoemen van de Raad van Toezicht.

Jaarlijkse actualisatie APV

Ieder jaar brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening APV uit. In de APV worden zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen geregeld.

Om de APV ook actueel te houden, past de gemeente Heerenveen de APV ook jaarlijks aan. De belangrijkste wijzigingen die dit jaar worden aangebracht zijn het toevoegen van ‘slecht levensgedrag’ als weigeringsgrond voor een exploitatie vergunning, extra mogelijkheden om overlast door recreatief crossen tegen te gaan en het verbieden van het dragen van attributen van verboden motorbendes (OMGs).

Ook wordt het mogelijk om supporters blijvend te verwijderen, het dealen van lachgas tegen te gaan en wordt de maximale termijn van een gebiedsontzegging verruimd.

Motie CU - Jaarlijkse actualisatie APV (niet aangenomen)

De raad verzocht het college om de raad in positie te brengen om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet opnieuw een vergunning te verlenen voor de exploitatie van een prostitutie bedrijf in de gemeente Heerenveen.

Stemming:

Voor: CDA (2), ChristenUnie (1), PvdA (6).

Tegen: D66 (1), FNP (3), GB Heerenveen (2), GroenLinks(2), Heerenveen Lokaal (1), SP (2), VVD (5).

Motie SP: Verantwoord geproduceerde zonnepanelen

De raad verzocht het college om voor duurzame energieprojecten binnen de gemeente Heerenveen maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen en het inkoopbeleid van de gemeente hierop aan te passen.

Stemming:

Voor: CDA (2), ChristenUnie (1), FNP (3), GBHeerenveen (2), GroenLinks (2), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (6), SP (2).

Tegen: D66 (1), VVD (5).