Tien steenmarters bij proef provincie Friesland gevangen en gedood rondom Aldeboarn om weidevogels te beschermen

ALDEBOARN - Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn bij een proef tien steenmarters gevangen en gedood.

Dat heeft er volgens de provincie Frieslad voor gezorgd dat er in het gebied minder nesten leeggeroofd zijn door steenmarters. Het aantal weidevogelkuikens dat uit het ei kwam, steeg volgens de provincie „desondanks met slechts zeven procent.”

Bij Aldeboarn is de steenmarter veruit de grootste rover van weidevogelnesten, zo bleek uit onderzoek van de provincie in 2017. Deze dieren mochten daarom van 7 maart tot en met 30 juni gevangen worden. Dat heeft ertoe geleid dat het aandeel van steenmarters in het leegroven van nesten daalde naar vijfendertig procent. In 2017 was dat nog vijfenvijftig procent.

In totaal zijn er in tien steenmarters gevangen. Twee steenmartervrouwtjes met jongen zijn met rust gelaten. Zij waren tijdens de onderzoeksperiode aanwezig in het gebied.

Nestoverleving

Het aantal kuikens dat uit het ei komt, is in vergelijking met 2017 met slechts zeven procent gestegen. Van negenendertig procent in 2017 naar zesenveertig procent in 2018. Dat komt volgens de provincie waarschijnlijk door de twee zogende steenmartervrouwtjes en een vos die in het gebied jaagden op nesten en kuikens.

,,Het effect van het vangen van de marters is daardoor minder zichtbaar. Toch is er sprake van een duidelijke daling van predatie van weidevogelnesten door steenmarters.”

Vorig jaar waren de steenmarter en vos ook de belangrijkste rovers van weidevogelnesten rondom Aldeboarn. In 2017 was het aandeel van de steenmarter groter dan dat van de vos. In 2018 had de vos juist het grootste aandeel.

,,Zonder de roof door de twee steenmartervrouwtjes en de vos zou de nestoverleving negentig procent zijn geweest. Mits deze nesten niet op een andere manier verloren waren gegaan.”

De territoria van steenmarters zijn gedurende het broedseizoen vrij stabiel. De territoria van de gevangen exemplaren, werden tijdens het broedseizoen niet overgenomen door marters uit naastgelegen gebieden.

Vervolg

Het vangen en doden van steenmarters in weidevogelgebieden lijkt volgens de provincie een kansrijke maatregel om weidevogels te beschermen.

De provincie zegt de proef zoals in Aldeboarn daarom graag te willen uitbreiden naar nieuwe locaties. De Hiervoor zijn ondertussen subsidie aangevraagd bij de overheid.