Politieke rubriek: “Wij willen dat Heerenveen een van de voorlopers is op het gebied van duurzaamheid”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Gerrie Rozema een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Gerrie Rozema blijft als raadslid voor GroenLinks en hoopt weer in de gemeenteraad te komen.

Stel jezelf eens voor

“Mijn naam is Gerrie Rozema en ik zit momenteel voor GroenLinks in de gemeenteraad. Naast moeder zijn van vijf kinderen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar, werk ik voltijd als teamleider van de lerarenopleiding geschiedenis aan NHL Stenden Hogeschool. Ik ben raadslid geweest in Boarnsterhim gedurende de laatste raadsperiode van die gemeente en heb in mei 2015 Lolke Eijzenga opgevolgd als raadslid in Heerenveen, dus in totaal ben ik nu zo’n zeven jaar raadslid.”

Waarom wil je nog wel een periode raadslid zijn?

“Allereerst vind ik politiek ongelofelijk interessant. Of het nu gaat om wereldpolitiek, de Nederlandse politiek of de politiek in onze gemeente. Ik ben altijd heel maatschappelijk betrokken geweest en ben ervan overtuigd dat ieder mens het verschil kan maken. Ik doe dat op een plek waar ik dat kan, in de gemeentepolitiek. Nederland is een democratie met gekozen volksvertegenwoordigingen. In de gemeente is dat de gemeenteraad. Als gemeenteraadslid denk, praat en beslis je mee over hetgeen er lokaal gebeurt. Ik vind het belangrijk om in de raad een stevig GroenLinks geluid te laten horen. Politiek is ook goed luisteren naar anderen en nagaan waar je elkaar kunt vinden. Voor een besluit is immers een meerderheid nodig! De kennis en ervaring die ik afgelopen jaren heb opgedaan en het netwerk dat ik heb opgebouwd, wil ik graag nog een periode inzetten.”

Wat zou je de komende periode willen bereiken?

“Ik wil ervoor zorgen dat duidelijk is dat de gemeente er is voor de inwoners van de hele gemeente Heerenveen en dat mensen in een vroeg stadium betrokken worden bij zaken die spelen in hun directe omgeving. Wij noemen dit ‘beginspraak’, dus geen inspraak achteraf, maar aan de voorkant. En ook dat Heerenveen een van de voorlopers is op het gebied van duurzaamheid, door zelf het goede voorbeeld te geven en door inwoners van de gemeente te informeren en stimuleren tot verduurzaming van hun huis en omgeving. Zo pleiten we voor het instellen van het Revolverend Fonds Heerenveen, waarin geld beschikbaar is voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en energie. Als GroenLinks willen we dat er bewust omgegaan wordt met ruimte. Groen dat verdwijnt, komt niet meer terug en dat terwijl groen in de omgeving zo belangrijk is voor geluk en gezondheid. Het zou toch geweldig zijn als we in Heerenveen meedoen aan ‘Operatie Steenbreek’: tegel eruit, plant erin, om zo verstening tegen te gaan?!”

Welke thema’s ben je van plan te agenderen?

“Natuurlijk agenderen we de typische GroenLinks onderwerpen: laagdrempelige en toegankelijke zorg voor iedereen, een eerlijk en rechtvaardig minimabeleid, een radicaal andere aanpak van schuldenproblematiek, duurzaamheid en kleinschalige landbouw. Wij kiezen voor leefbaarheid in de dorpen en pleiten daarom voor goed openbaar vervoer, scholen, plaatsen om elkaar te ontmoeten, goede voet- en (snel)fietspaden en elk dorp moet rolstoel- en rollator‘proof’ worden. Betrokkenheid van inwoners staat voorop, de gemeentelijke politiek gaat over zaken die mensen direct aangaan, zij zijn dus de ervaringsdeskundigen.”

Hoe ga je het de komende periode aanpakken?

“Ik ga politiek bedrijven op inhoud. Dus geen spelletjes spelen en lange verhalen afsteken waarin je eigenlijk niets zegt, maar toegankelijk en ‘to the point’. Raadswerk is veel lezen en veel vergaderen, terwijl juist het contact met mensen zo belangrijk is. Afgelopen periode zat ik alleen in de raad voor GroenLinks. We zijn optimistisch en verwachten bij deze verkiezingen meer zetels te halen, waardoor we portefeuilles kunnen verdelen en we ons dus in meer onderwerpen kunnen verdiepen en er meer ruimte is om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente.”

Wat wil je de komende periode betekenen voor de Heerenveners?

“GroenLinks denkt aan de toekomst en doet er alles aan om ook voor onze kinderen en kindskinderen een leefbare en groene leefomgeving achter te laten. Daar wil ik graag mijn deel aan bijdragen.”

Zou je verder nog wat kwijt willen?

“De opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was 45,9%. Ik hoop van harte dat de opkomst bij deze verkiezingen hoger is en ik maak dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om iedere kiesgerechtigde inwoner van Heerenveen op te roepen om te gaan stemmen op 21 maart 2018!”