Interview: De naakte waarheid van Wytze Brandsma

GERSLOOT - Van dichter Wytze Brandsma uit Gersloot is dezer dagen een tweetalige gedichtenbundel uitgekomen: De Naakte Waarheid. Hierin formuleert hij in zowel het Fries als Nederlands een aantal goed onder woorden gebrachte gedachten over intermenselijke relaties en de kwetsbaarheid van het individu.

Het boekje is een vervolg op zijn debuutbundel God is het antwoord niet / God is it antwurd net  waarin Brandsma zich op ondogmatische wijze op het christelijk geloof stort. Naar aanleiding van dat  debuut uit 2016 kwamen er diverse positieve reacties binnen die de dichter stimuleerden  om met een nieuwe dichtbundel aan de slag te gaan. Brandsma: ,,Het spelen met woorden, schilderen met taal en zoeken naar woorden om goed uit te drukken wat ik over een bepaald thema zeggen wil, is een echte uitdaging voor mij. Er zijn mensen die zich afvragen of mijn werk wel onder dichterlijke arbeid valt. Ook vinden sommigen dat ik mij te vrijmoedig uitdruk en enkelen storen zich er aan dat naar hun beleven er weinig eerbied aan God wordt gegeven. Ik zou volgens hen geen rekening houden met bepaalde leerstelligheden en dogma’s.’’ Met zijn aforistische en levensbeschouwelijke teksten wil Brandsma mensen uitdagen om het leven zelf in te kleuren: ,,Ik wil met zo weinig mogelijk woorden iets krachtig proberen uit te drukken,’’ legt hij uit. ,,Ik zie mijn gedichten en beschouwingen veel meer als een kernachtige verzameling van analyses, waarbij ik een beroep wil doen op de verbeelding van de lezer.’’ De onderwerpen dienen zich spontaan aan bij de inwoner van Gersloot. ,,Ik ben in gedachten al weer bezig met een derde dichtbundel. In elke boekje streef ik er naar om 40 gedichten op te nemen. Veertig is een bijzonder getal , het staat voor een tijd van inkeer en bezinning. Pas op de plaats maken en doen aan zelfreflectie is voor mij belangrijk. Rustmomenten inbouwen in het jachtige leven geeft mij meer zicht op onze weerbarstige maar prachtige wereld. Ik hoop aan het einde van dit jaar tot een trilogie van dichtbundels te zijn  gekomen.’’ Brandsma vertelt dat het opgroeien in een dorp aan de rand van de Veluwe (Dieren), de verhuizing naar de Randstad (Zaandam), de confrontatie met stedelijke normen en waarden en de ,thuiskomst’  in een dorp op het platteland (Gersloot) van invloed zijn geweest op zijn levensfilosofie. ,,Ik heb  altijd wat met religie gehad en voelde een enorme drang naar vrijheid van geloven,’’ onthult hij. ,,Van mijn moeder kreeg ik  de vrijheid om op eigen levensbeschouwelijke zoektocht te gaan. En bij ,ruimzinnige zinzoekers’ vond ik vanaf mijn tienerjaren begrip om zelf aan het geloven inhoud te geven.’’ Brandsma is werkzaam geweest  in de maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs, het pastoraat, de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Na zijn pensionering nam hij de pen op om zoals hij zelf zegt ,,de onverklaarbare behoefte van de mensen om in liefde en religie te geloven in woorden te vatten.’’  De resultaten van dat zelfonderzoek zijn nu dus uitgemond in twee tweetalige dichtbundels. De Naakte Waarheid verscheen bij Uitgeverij Narratio. ISBN  978 90 5263 494 4