Gemeente It Hearrenfean moat folle frysker

IT HEARRENFEAN -  – De ynwenners fan de gemeente It Hearrenfean binne fan betinken dat de gemeente te Nederlânsktalich is.Der soe folle mear romte komme moatte foar it Frysk. Dat docht bliken út in ûndersyk dat de gemeente útfiere litten hat. De eigen amtners wolle ek graach mear romte foar it Frysk. Lês fierder op https://www.itnijs.frl/2018/01/gemeente-it-hearrenfean-moat-folle-frysker/