Politieke rubriek: “Ik hoop dat de inwoners het gevoel hadden dat ze bij mij een luisterend oor konden vinden”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Peter Ramautarsing een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Peter Ramautarsing is vertrekkend raadslid van D66.

Stel jezelf eens voor

“Mijn naam is Peter Ramautarsing. De afgelopen jaren heb ik namens D66 in de gemeenteraad gezeten. Omdat ik pas na een klein jaar instroomde, wegens het vertrek van mijn voorganger, maak ik de vier jaar net niet vol. Ik ben bestuurskundige en vind het leuk om op wat voor manier dan ook met de maatschappelijke vraagstukken bezig te zijn. Naast raadslid ben ik docent op de NHL.”

Waarom stop je?

“Toen ik werd gevraagd om me kandidaat te stellen voor de raad, twijfelde ik. Maar daarover nadenkend kwam ik tot de conclusie dat er veel vraagstukken speelden en dat het juist goed zou zijn om daarin je geluid te laten horen, in plaats van aan de zijlijn alleen wat te roepen. Nu de balans opmakend, merk ik dat ik dat ik een aantal mooie zaken aan heb kunnen snijden, maar dat het voor een individueel raadslid best moeilijk is om het verschil te maken.”

Hoe kijk je terug op die afgelopen jaren als gemeenteraadslid?

“Vergrijzing, schaalvergroting en internet vormen bedreigingen voor menig centrum. Een aantrekkelijk centrum geeft Heerenveen een positieve uitstraling. En dat heeft spin-off voor veel inwoners. M.i. kan Heerenveen zich niet veroorloven weg te kijken. Bijzonder trots ben ik erop dat ik dit thema, tegen de verdrukking in, op de agenda heb kunnen krijgen. Waar in het begin absoluut niet mocht worden gezegd dat er een nieuwe visie op het centrum moet komen, hoor je dat nu steeds meer. Het Molenplein is een mooi voorbeeld van verbetering. Het ziet er nu prachtig uit. Tegelijk moeten we ons afvragen: hoe verhouden de extra meters winkeloppervlak zich tot de rest van het centrum? Wat vinden we van de functies in de randen van het centrum en de toeleverende straten? Welke investeringen zorgen ervoor dat er leven in de brouwerij blijft? Hoe kan cultuur daarin een actieve rol spelen? Allemaal vragen die om een integrale aanpak vragen van het centrumgebied. Zoals ik al zei, is daar steeds meer draagvlak voor. Zo is er nu een fonds vitale kernen, waardoor ook echt iets aangepakt kan worden. Misschien ben ik naïef, maar ik denk dat dit mede te danken is aan onze inzet op dit dossier in het algemeen en de mijne in het bijzonder.”

En verder?

“Als onderdeel daarvan ook het parkeren. In onze ogen heeft het centrum nu elke stimulans nodig die het kan krijgen. Gratis parkeren hoort daar m.i. ook bij. Hoewel we dat niet hebben kunnen realiseren, zijn er nu geen verhogingen of uitbreidingen geweest. Dit is wel een beetje mijn thema geworden. Op de NHL noemen de studenten mij ‘Peter Parkeerbeheer’. Mijn stelling is dat als Heerenveen gratis parkeren aanbiedt, het centrum hier enorm van zal profiteren. En daarmee heel Heerenveen. Natuurlijk moet er daarnaast veel meer gebeuren, maar dat heb ik zojuist al aangegeven.”

Is er nog een thema dat je wilt aanstippen?

“Een ander thema is inspraak. Bij de aanpak van de A32 is een mooi inspraaktraject gevolgd. Inwoners zijn goed betrokken en naar hun opmerkingen is serieus geluisterd. Iets soortgelijks zie ik nu bij de plannen rond Van der Valk. Maar in mijn portefeuille (RO) heb ik te vaak gezien dat de inspraak, als een strak formeel keurslijf wordt ingezet door de gemeente. Dit is bijzonder, want de gemeente is er in de eerste plaats voor de inwoner. Hoewel inspraak wordt beloofd, hebben veel inwoners nauwelijks het gevoel dat wat zij vinden ertoe doet. Dat gevoel begrijp ik heel goed. Het RO instrumentarium wordt naar mijn idee te technisch ingezet. Wettelijk klopt het allemaal wat de gemeente dan doet, maar inwoners houden er – de uitzonderingen daargelaten- te vaak een katerig gevoel aan over. Denk bijvoorbeeld aan een zendmast van net geen 50 meter hoog op nog geen 90 meter afstand van woningen. Of aan de inbreidingen in Oranjewoud. Het is voor inwoners onbegrijpelijk dat in Oranjewoud, dat in bestemmingsplannen wordt beschermd, toch gebouwd mag worden. Vreemd, ondoorzichtig en onvoorspelbaar. Voor veel burgers is een betrouwbare overheid een voorspelbare overheid. Hiervoor heeft D66 zich in het algemeen en ik het bijzonder, hard gemaakt. Ook naar de toekomst toe blijven we dat doen. Het belang van onze inwoners, zoals u, moet op een zorgvuldige wijze worden afgewogen en meegenomen in de besluitvormingstrajecten. Nu lijkt het nog te veel een sluitstuk. Ook hier heb ik me de afgelopen jaren hard voor gemaakt. En soms heeft dat op het eind van het traject nog tot een zachte landing geleid. Zo is bij de inrichting van het Molenplein dankzij onze inspanning meer rekening gehouden met de zittende ondernemers.”

Wat hoop je te hebben bereikt als raadslid?

“Een van de tendensen van de afgelopen jaren is dat inwoners steeds meer het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. “Zitten ze er wel voor ons, weten ze eigenlijk wel wat er allemaal speelt?” Ik hoop dat de inwoners hebben kunnen ervaren dat als zij de politiek nodig hadden, dat zij bij mij en de D66 fractie een luisterend oor konden vinden.”

Wat heeft het raadslidmaatschap je opgeleverd?

“In de eerste plaats veel mooie contacten met allerlei mensen; met als gevolg meer verbondenheid met Heerenveen. Ik vind dat ik een mooie bijdrage heb geleverd aan de discussies op een aantal van deze thema’s en een luisterend oor heb kunnen bieden aan inwoners. Het is me helaas niet gelukt om op al deze punten de raad mee te krijgen. Wellicht dat een nieuwe collegeperiode, waar de kaarten anders liggen, betere kansen biedt. Het woord daarover is aan de kiezer.”