Interview: ,,Plicht te zorgen voor onze inwoners”

HEERENVEEN - Zorgplicht is voor de fractieleden van CDA Heerenveen het woord dat het politieke jaar 2017 het beste typeert.

Gaswinning onder Skoatterwâld, het afgeketste asielzoekerscentrum en de onrust bij sociale werkvoorziening Caparis vormen slechts een greep uit de onderwerpen, die het politieke debat in Heerenveen hebben gedomineerd. Verschillende dossiers krijgen in het nieuwe jaar een staartje en wellicht door de verkiezingen een nieuwe wending. ,,De lijn van de afgelopen vier jaar willen we doorzetten.” Op de drempel naar het verkiezingsjaar realiseert fractievoorzitter Jentsje Abma van CDA Heerenveen zich dat een bijzonder periode wordt afgesloten. Volgens hem zegt het veel dat de huidige raadsleden Amarens Reitsma, Hedwich Rinkes, Bernhard Hoekstra, Abma zelf en schaduwfractielid Sietze Blacquière zich weer verkiesbaar hebben gesteld. ,,We willen ons werk een vervolg geven. Als fractie hebben we veel plezier met elkaar. Politiek gezien durven we onze verantwoordelijkheid te nemen, de financiële situatie van gemeente Heerenveen vroeg ook om een strakke discipline.” Terugblikkend op 2017 is zorgplicht een woord dat het politieke jaar heeft gedomineerd. Onder andere in het gasdossier. ,,Dit onderwerp kwam echt uit de lucht vallen”, geeft raadslid Hedwich Rinkes aan, ,,Het was een complete verrassing toen Vermilion bij een wijkvergadering meldde volop bezig te zijn met gaswinning onder Skoatterwâld. We hebben het college om uitleg gevraagd, er op aangedrongen er bovenop te zitten en achter onze inwoners te gaan staan.” Voor het CDA heeft deze stellingname een diepere betekenis. ,,Wij vinden dat de mienskip zich zoveel mogelijk zelf moet redden. De gemeente komt in actie als er een bedreiging is. Knokken tegen de grotere machten. Dat was met de gaswinning letterlijk aan de hand. Jammer genoeg is dit onderwerp nog steeds actueel.” De problemen bij sociale werkvoorziening Caparis zijn Bernhard Hoekstra en steunfractielid Sietze Blacquière ook een voorbeeld van zorgplicht. ,,Opkomen voor mensen die dat zelf niet goed kunnen”, markeert Blacquière. Hoekstra knikt. ,,We hebben gehamerd op de zekerheid en duidelijkheid. Deze doelgroep gaat ons aan het hart. Er is veel bereikt, maar het boek is nog niet gesloten. Er komen nog besluiten aan.” Veel aandacht was er ook voor duurzaamheid. Mede door de inbreng van het CDA worden er nu initiatieven genomen om drijvende zonneparken te realiseren. Een ander groot onderwerp was de komst van een asielzoekerscentrum in Heerenveen. Daar ging dit jaar een streep door. ,,De gemeenschap heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Ondanks dat het azc er niet is gekomen, hebben vrijwilligers met de noodopvang in de Blauw-Wit hal een enorme betrokkenheid laten zien. De gemeente is met dit onderwerp getest, maar terwijl er op andere plekken in het land sprake was van oproer en onrust, heeft Heerenveen zich van haar goede kant laten zien”, vindt Jentsje Abma. Amarens Reitsma zag de betrokkenheid van de inwoners in 2017 op een andere manier terug bij alle ontwikkelingen rond Skoatterwâld. ,,Het gaswinningsverhaal, de plannen voor het Van der Valk-hotel, de ontsluiting naar de A32 hebben er voor gezorgd dat het bij informatiebijeenkomsten erg druk was. Die grote betrokkenheid is in mijn ogen erg positief voor een wijk in opbouw. Als raadsleden kunnen we beter schakelen, als de mensen die het aangaat zich bij onderwerpen betrokken voelen.” De gaswinning, de omgevingsvisie, veiligheid met het oog op verwarde personen, het Van der Valk-hotel en het versterken van recreatie en toerisme zijn onderwerpen die in het politieke jaar 2018 hun beslag krijgen. ,,Ook het sociale domein, met name de kwaliteit van de uitvoering, is een belangrijk aandachtspunt”, stipt Bernhard Hoekstra aan. Jentsje Abma is het daar mee eens. ,,De financiële stabiliteit in Heerenveen maakt het mogelijk om op verschillende dossiers keuzes te maken, maar we moeten het aanwezige geld ook niet verjubelen. Toch wordt het wel tijd dat de mensen, die in een tijd van bezuinigen moesten inleveren, ook gaan merken dat het financieel beter gaat.” Reitsma noemt voor 2018 ook de duurzaamheid, die steeds meer vorm krijgt. Toch plaatst zij een kanttekening. ,,Dit is een onderwerp dat verschillen tussen arm en rijk vergroot. De grootste uitdaging is niet de energiebesparing, maar hoe zorgen we er voor dat dit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt.” CDA Heerenveen denkt hierbij aan een social return. De winst bij het opwekken van energie komt ten goede van mensen die het nodig hebben. ,,Een lastig onderwerp. Dat merken we bijvoorbeeld ook in de sociale woningbouwsector. Vaak gaan ingrepen met een huurverhoging gepaard, terwijl de uiteindelijk besparing niet bij de huurder terug komt. Daar moeten we aandacht voor hebben. Duurzaamheid moet niet een onderwerp zijn dat alleen vermogende mensen aangaat.” Voor de CDA-raadsleden is de vitaliteit van de kernen, niet alleen Heerenveen, ook een belangrijk thema. ,,Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma.” Met de opmerking snijdt Hedwich Rinkes meteen de verkiezingen in maart aan. Voor de raadsleden een leuke, maar ook spannende periode. ,,De afgelopen vier jaar stonden we natuurlijk al open voor het gesprek. Nu vindt de ontmoeting op straat plaats en praat je ook met andere inwoners van de gemeente. Dat is een leuke dynamiek, die tijdens de verkiezingen extra naar voren komt”, weet Amarens Reitsma. ,,Op de lijst staan ook enkele nieuwe mensen, die ook nieuwe energie geven. Zij zijn gemotiveerd, misschien aangestoken door ons enthousiasme”, lacht Bernhard Hoekstra. Jentsje Abma heeft veel zin in de komende tijd. ,,We gaan gedreven en vol ambitie de campagne in.”