Boeren en burgers samen aan de slag in Aldeboarn - de Deelen

ALDEBOARN -  Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden willen in het gebied rondom Aldeboarn – De Deelen samen werken aan een goed toekomstperspectief voor zowel de boeren als de samenleving.

Gedeputeerde Sietske Poepjes steunt dit initiatief graag: “Zij zien in hun gebied mogelijkheden om tot breed gedragen integrale oplossingen voor realisatie van de Feangreidefisy te komen. De aanpak in dit gebied kan als voorbeeld dienen voor andere kansrijke gebieden in het Friese veenweidegebied.” Na een eerste verkenning gaan ze de komende jaren concreet aan de slag met innovatieve projecten en een gebiedsproces. De provincie ondersteunt hierbij met een jaarlijkse bijdrage van ca. € 150.000,-. De eerste verkenningen, neergelegd in Romsicht, een ruimere kijk op veenweide krijgen daarmee een vervolg. De initiatiefnemers gaan de ideeën die daarin zijn neergelegd een stap verder brengen. Zo gaan ze, samen met de boeren en het waterschap, aan de gang met een proef met grondwater gestuurd peilbeheer in een groot peilvak grenzend aan de Deelen. En starten ze een proef met maatregelen die én de bodemvruchtbaarheid verbeteren  én de veenoxidatie vertragen. Met de gemeente Heerenveen zijn ze in gesprek over ecologisch bermbeheer door boeren. Streven is om aan het eind van de rit een door de streek gedragen ontwikkelingskoers neer te leggen – een koers die voor alle partijen winst oplevert. Zij gaan daarvoor ook in gesprek met andere belanghebbenden in het gebied. Denk daarbij aan bewoners, R&T ondernemers en Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn etc.. Maatschappelijke opgave “Het tegengaan van veenoxidatie is een complex vraagstuk waarbij een heleboel zaken in elkaar grijpen”, aldus Piet Dijkstra en Alle de Vries namens de initiatiefnemers. “Het is bovendien een maatschappelijke opgave, die we alleen kunnen realiseren als we onze ingesleten manier van doen ter discussie durven stellen. Maar let op: dat geldt niet alleen voor de boeren. Dat geldt voor alle partijen, de overheid inclusief. De veenweideopgave kan niet alleen op het bordje van de agrariërs gelegd worden. Wil je boeren stimuleren anders te werken, dan moet je ze ook de instrumenten bieden om verandering mogelijk te maken. Alleen zó kan een opgave een kans worden. Voor de boeren in het gebied, maar ook voor de burgers.” Kansrijk gebied Het gebied Aldeboarn – De Deelen is door de provincie aangemerkt als een zogenaamd kansrijk gebied. Dit is een gebied met dik veen waar kansen liggen om door koppeling van verschillende opgaven en verschillende  geldstromen, extra ambities voor veenweide te realiseren. Deze extra ambities zijn bijvoorbeeld een verhoging van slootpeilen die verder gaat dan de generieke peilverhogingen voor veenweide. De omgeving rond Aldeboarn is bovendien een belangrijk weidevogelgebied en bevat met Natura 2000 gebied De Deelen. Voor de kansrijke gebieden wil de provincie samen met de streek plannen maken. In dit gebied hebben de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en gebiedscoöperatie It Lege Midden zelf het initiatief genomen.