FNP wil bomenrij langs Skoatterlânske Kompanjonsfeart in Jubbega behouden

JUBBEGA -   De FNP fraksje in de gemeenteraad van Heerenveen wil de bomenrij langs de Skoatterlânske Kompanjonsfeart in Jubbega en Hoornsterzwaag behouden.

Het college van B en W heeft echter voor een uitsterfbeleid gekozen en zal bij het kappen van de bomen niet overgaan tot structurele herplant. De laatste jaren zijn tientallen bomen langs de vaart, die om dreigden te vallen, gekapt. De FNP wil daarom drastische maatregels en verzoekt het college om te kijken naar nieuw beleid waarbij alle bomen worden verwijderd en vervangen worden door nieuwe aanplant. Ze heeft hierover al enkele keren vragen aan het college gesteld en vraagt nu om concrête maatregelen. “De FNP wol de beammerige, dy’t yn de jierren 50 oanlein is (1956) , graach behâlde. Neffens de FNP kin dit ek mar dan sil der wol sjoen wurde moatte nei  it totale plaatsje. De FNP is it mei it kolleezje iens dat de beammen dy’t der no noch steane  te grut bine en dat inkelde beammen  skeef stean wêrtroch de kâns grut is dat de beammen omfalle kinne wêrby in part fan de dyk en it talúd meilutsen wurdt wat gefaarlike situaasjes ta gefolch ha kin”, aldus fractievoorzitter Ate Eijer. Hij wijst er daarbij op dat de bomen in de jaren  vijftig van de vorige eeuw zijn  geplant . “Dizze beammen steane der al 60 jier en binne dêrtroch eins te grut. By it plantsjen fan nije jonge beamkes ha je boppesteande problemen de earste jierren net.”. De FNP wil daarom in één keer alle bomen verwijderen en daarvoor een geheel nieuwe rij jonge kleinere bomen plaatsen.  “Hjirmei soe it probleem fan gefaarlike situaasjes oplost wurde en stiet der nei in oantal jierren wêr in nije rige mei lytsere beammen’, aldus de fractie die hierin wordt gesteund door Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag.