Heerenveen presenteert een sluitende begroting 2018

HEERENVEEN -    Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2018.

Ook voor de langere termijn zijn de uitkomsten positief. De gezonde financiële positie geeft ruimte aan eerder voorgestelde ambities. Er wordt extra ingezet op lastenverlichting, activering bijstandsgerechtigden, infrastructuur, veiligheid, sport en sportonderwijs. De reservepositie groeit naar 31 miljoen per 1 januari en is een solide financiële basis voor de toekomst. Wethouder financiën Jelle Zoetendal: “We richten ons op een duurzame financiële toekomst. Dat zien we terug in de omvang van de reserve Weerstandsvermogen en de Algemene reserve, deels ook gereserveerd om onvoorziene risico’s op te vangen. Duurzaam betekent ook dat wij op de langere termijn in belangrijke voorzieningen op peil kunnen houden en zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden aan inwoners. Daarom zijn we terughoudend met structurele financiële verplichtingen. Wij vinden het vooral belangrijk dat inwoners en bedrijven de gunstige financiële positie ook in hun portemonnee voelen. En dat is gelukt.’’ Terughoudend omgaan met nieuw beleid In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de nieuwe gemeenteraad zelf keuzes te laten maken voor de aankomende jaren, is terughoudend omgegaan met nieuw beleid. De vrij besteedbare middelen uit de Algemene reserve kunnen worden ingezet voor incidentele bestedingen. Investeren in de samenleving Uitgangspunten voor Heerenveen zijn onder andere lastenverlichting voor inwoners. Onroerende zaakbelastingen worden verlaagd en de belastingen worden niet met de jaarlijkse inflatie verhoogd. Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, activering bijstandsgerechtigden, veiligheid, sport en sportonderwijs. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor het onderhoud van openbare ruimte. Heerenveen blijft zich vooral inzetten om passende ondersteuning te bieden voor inwoners die dat nodig hebben. Heerenveen werkt continu aan vernieuwing en verbetering, zodat iedereen mee kan (blijven) doen.