Weststellingwerf verlaagt woonlasten

WOLVEGA -   Het college van B&W van Weststellingwerf bood deze week de najaarsnota 2017 en de programmabegroting 2018-2021 aan de raad aan.

Het college is zeer tevreden met deze laatste begroting van deze collegeperiode. Er is ruimte voor ambities, de woonlasten dalen en de schulden gaan opnieuw omlaag. Wethouder financiën Jack Jongebloed: “We presenteren met deze begroting een mooie opsteker voor onze inwoners en ondernemers. De mensen waarvoor we het doen! Met deze programmabegroting gaat Weststellingwerf financieel gezond de toekomst in.” De gemiddelde woonlast voor inwoners van Weststellingwerf voor 2018 gaat ten opzichte van 2017 dalen.  De stijging van het tarief voor de rioolheffing wordt volledig gecompenseerd door een structurele verlaging van de onroerende-zaakbelastingen. Het samen met inwoners werken aan het verlagen van de hoeveelheid restafval leidt tot verlaging van het tarief voor afvalstoffenheffing met € 10. Bovendien wordt voorgesteld om de leges voor vergunningen en evenementen in 2018 niet te verhogen. Schuldpositie De komende jaren verbetert de schuldpositie van de gemeente Weststellingwerf. Eind 2014 bedroeg de schuld nog € 75 miljoen, eind 2018 is deze begroot op € 58 miljoen. Hierdoor komt er ook structureel meer ruimte voor ambities en is de financiële situatie van de gemeente gezond te noemen. Ambities Veel ambities uit het coalitieakkoord en collegeprogramma zijn afgerond, zoals de realisatie van onderdoorgang Om den Noort. Er is samen met de inwoners van Noordwolde gewerkt aan het project Energiek Noordwolde. Het Buurthuus is hiervan een zichtbaar voorbeeld. Ook is gewerkt aan een laagdrempelige zorgverlening. De projecten Aanleg van breedband, Fietspad langs de Linde en Bestemming Noordwolde zijn volop in ontwikkeling en zijn grotendeels in de begroting financieel vertaald. Voor toekomstige ambities is er € 3,8 miljoen beschikbaar. Het gaat dan onder meer om de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse en verdere ontwikkeling van het natuurgebied Rottige Meente. Tijdens de coalitieonderhandelingen in het voorjaar van 2018 zullen hierover politieke en bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Najaarsnota 2017 Ook de najaarsnota laat een positief beeld zien. Het positieve resultaat van de najaarsnota 2017 bedraagt € 1,5 miljoen inclusief het vrijgevallen bedrag uit de voorziening precariobelasting 2014, ter hoogte van € 1,3 miljoen. De behandeling van de najaarsnota en de programmabegroting door de raad staat gepland op 6 november 2017.