Ruim baan voor natuur langs De Lende

WOLVEGA -  Gebieden langs beek De Lende zijn heringericht om betere kansen te bieden voor de natuur.

Er is onder andere ruimte gemaakt voor kwelwater (opkomend grondwater). Dankzij het kwelwater kan zich kruidenrijk hooiland ontwikkelen. Een deel van deze hooilanden wordt door boeren beheerd. Op vrijdag 7 juli was het officiële opleveringsmoment. Gedeputeerde Johannes Kramer: “De gebieten dy’t ynrjochte binne, lizze yn it Natuernetwurk Nederlân. Wy hawwe as provinsje de ferantwurdlikens dy gebieten geskikt te meitsjen foar de natuer. Mei dy ynrjochting hawwe wy wer in skeakel fan natuer realisearre yn gearwurking mei it Wetterskip en de gebietskommisje”. Kruidenrijk gras, heideterrein en natuurvriendelijke oevers Er is een stuk land ingericht tot heideterrein. Dit heideterrein is kenmerkend voor de hogere zandgronden in het gebied. In de nazomer wordt het een paarse vlakte door de bloeiende bloemen van de dopheide. De Lende is over een lengte van ongeveer 3 kilometer verbreed met een zone ondiep water. Doordat zonlicht makkelijk tot de bodem komt, kunnen onderwaterplanten zich beter ontwikkelen. Zo ontstaat er een beter leefgebied voor vissen, libellen en ander waterleven. Ook de otter kan hier van profiteren. Ook zijn er drie vispassages in het stroomgebied van De Lende aangelegd, zodat vissen verder stroomopwaarts kunnen zwemmen. In het gebied tussen de zandwinplas en de Bekhofschans is een deel van de oorspronkelijke kronkelige loop van De Lende opnieuw gegraven. Marian Jager-Wöltgens, dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân: “We leveren hiermee een bijdrage aan een betere waterkwaliteit en een beter leefmilieu voor waterdieren. Het is een prachtig samenwerkingsproject waarin we verschillende doelen realiseren.” Landbouw Bij de inrichting van de natuur is samengewerkt met een aantal boeren. Op veel plekken in de nieuwe natuurgebieden is de bovenste voedselrijke grondlaag weggehaald. Deze grond is gebruikt om de aangrenzende landbouwgronden op te hogen. Op die manier  blijven de landbouwgronden voldoende droog. Gebiedsontwikkelingsproject Beekdal Linde Het project wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd onder regie van de gebiedscommissie Beekdal Linde. In deze commissie zitten vertegenwoordigers uit landbouw, natuur en milieu, dorpen, en uit de water- en recreatie-sector. De gebiedscommissie werkt samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, de gemeenten West- en Ooststellingwerf, de landbouw-sector en de natuurorganisaties Staatsbosbeheer en het Fryske Gea. Op deze manier worden gezamenlijk door de streek gedragen plannen ontwikkeld. Met de inrichting van de natuurgebieden Kerkebos, De Zanden, De Hooilanden en Bekhof heeft de commissie ongeveer 25% van haar gehele natuuropgave gerealiseerd.