Van der Valk naar Heerenveen: Ja mits … of nee tenzij

HEERENVEEN -  Even dreigde de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) donderdag in een algemene spraakverwarring te eindigen.

“Er tekent zich een duidelijke meerderheid af voor scenario I”, concludeerde Tjeerd Waterlander (VVD). “Ho, ho”, interrumpeerde Ate Eijer (FNP), “we opteren voor een tweede fase voor nadere uitwerking van nog heel veel punten op basis van scenario I.” “U hebt gelijk”, zei plaatsvervangend commissievoorzitter R. van der Woude (PvdA),  “en ik voeg eraan toe dat we het college daarmee op pad sturen. Dientengevolge kan het agendapunt Van der Valk van de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 17 juli geschrapt worden.” De agenda bevatte slechts één agendapunt: het Van der Valk hotel. Voor welk scenario opteerde de commissie? Ter vergadering waren vier insprekers uitgenodigd. De heer R. van der Schuit en mevrouw S. Hin beten namens de Initiatiefgroep Oranjewoud/Skoatterwâld het spits af. Zij benadrukten hun bezorgdheid omtrent de toename van verkeers-, geluids- en parkeeroverlast, meer fijnstof in hun buurt, de komst van een mogelijk casino en vooral dat nog lang niet alle feiten op tafel liggen. Daarna benadrukte Geert Bosman als ‘centrumondernemer’ dat hij eigenlijk maar één cruciale vraag had aan de gemeenteraad: hoe beschermen jullie de belangen van de horeca en andere bedrijven in het centrum? “Van der Valk heeft namelijk geen enkele interesse voor die belangen”, aldus Bosman. “De kernvraag voor de gemeente is: willen wij in Heerenveen grootschalige horeca buiten het centrum bovenop wat er nu al is?” Als vierde voerde Henk Jan Visscher van het Van der Valk-concern het woord. “Wij zien nog marktruimte in Heerenveen”, vertelde hij. Voorts benadrukte hij dat Van der Valk een goede buur wil zijn, de bezorgdheid onder bewoners en ondernemers ‘heel goed’ begrijpt en dat voor alle (mogelijke) problemen adequate oplossingen zullen worden gezocht. Naast een restaurant komen er maximaal 90 hotelkamers , vergaderzalen en een fitnessgelegenheid. Visscher vertelde desgevraagd dat Van der Valk slechts voor A-locaties kiest en daarvan is er maar één in Heerenveen: het wordt dus de locatie aan de Oranje Nassaulaan of geen locatie! Op vragen van commissieleden antwoordde Visscher herhaaldelijk, dat ‘het erg lastig was om daar in dit stadium al antwoord op te geven’. Vervolgens waren de commissieleden onderling aan de beurt. Waterlander gaf namens de VVD-fractie meteen een schot voor de boeg: “Laten we doorgaan naar de volgende fase.” Dat ging Eijer wat te snel: “U zegt nu A en dan is B straks onvermijdelijk.” Ook andere commissieleden zagen de nodige voetangels en klemmen, waarbij opviel dat verschillende fracties onderling nogal verdeeld waren. “Ook de PvdA-fractie is verdeeld”, stelde Jurjen Meijer, “omdat wij constateren dat de Van der Valk-plannen niet binnen het nu vigerende bestemmingsplan passen, dat die bovendien strijdig zijn met diverse gemeentelijke visies, dat alternatieven mogelijk zijn. De PvdA heeft (nog) geen specifieke keuze gemaakt.” Ook Ramautarsing (D66), Abma (CDA) - hij stelde dat het nu voorliggende plan ‘niet behandelingsrijp’ is, ‘er moet nog (te) veel opgehelderd worden’ - en Brouwer (GB) gebruikten soortgelijke bewoordingen. “In een volgende fase kómt er juist meer duidelijkheid”, vond R. Klinker van GroenLinks, “je kunt nu niet zomaar zeggen ‘Vander Valk is niet welkom’.” Ten slotte kwam de hamvraag ter tafel: hoe nu verder, volgens welk scenario? Na wat geharrewar waarbij menigeen het spoor bijster dreigde te raken, kwam voorzitter Van der Woude, daarbij geholpen door een lucide samenvatting van burgemeester Van der Zwan, namens een grote meerderheid tot deze slotsom: de commissie kiest voor een tweede fase waarin nadere uitwerking van heel veel knelpunten zal plaatsvinden op basis van scenario I (‘Van der Valk komt naar de locatie aan de Oranje Nassaulaan’). Schoorvoetend ging men akkoord. Het is dus ‘ja mits’ … Of toch ‘nee tenzij’? Het college van B en W is nu aan zet.   Rob Kerkhoven