OSG Sevenwolden: een solide basis voor de regionale uitdagingen

HEERENVEEN -   In de afgelopen jaren heeft de openbare scholengroep OSG Sevenwolden een solide financiële positie opgebouwd. Dit biedt mogelijkheden voor toekomstgerichte investeringen. Deze zijn nodig om gezien de regionale uitdagingen jaarlijks een sluitende begroting te kunnen blijven presenteren.

Dat is de essentie van de jaarrekening 2016 en het financiële meerjarenperspectief die OSG Sevenwolden presenteerde aan de gemeente Heerenveen. Net als 85% van alle Nederlandse scholen krijgt OSG Sevenwolden tussen nu en 2030 te maken met dalende leerlingenaantallen als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Voor de regio Heerenveen is de daling berekend op 22%. De scholengroep is in gesprek met de gemeente Heerenveen over de huisvesting met het oog op minder vierkante meters met een hogere kwaliteit. Door goede personeels-planning en gericht personeelsbeleid willen het bestuur en directie boventalligheid voorkomen. Daarnaast worden positieve effecten verwacht van de vernieuwing van het onderwijs. Zo is er op de locatie Grou gekozen voor een nieuw onderwijsconcept Kunskapsskolan en is er in samenwerking met het Bornego College de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in vernieuwd en toekomstbestendig beroepsgericht vmbo.