Armoede in Heerenveen (10)

Heerenveen - Tien weken lang hebben we in deze krant aandacht besteed aan armoede in Heerenveen. Organisaties vertelden over de stappen die zij zetten in hun strijd tegen de armoede en raadsleden kwamen aan het woord met hun ideeën en visie. Deze week deel 10, het laatste artikel in deze serie: hoeveel geld gaat er naar armoedebestrijding?

Morgen behandelt de gemeenteraad van Heerenveen de Perspectiefnota, waarin ook de armoedebestrijding is opgenomen. Het college vindt dat alle inwoners van de gemeente Heerenveen zo volwaardig mogelijk mee moeten kunnen doen. ‘Een inwoner met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum’ hanteert de gemeente als definitie van iemand die in armoede leeft. In Heerenveen leven volgens die definitie zo’n 4200 huishoudens in armoede. Het college geeft de raad in de Perspectiefnota verschillende adviezen rondom het onderwerp armoede. Zo stelt het college voor om weer in te zetten op re-integratie en activering van alle uitkeringsgerechtigden, hier wil het college structureel € 400.000 voor uittrekken. Ook is een advies om in te stemmen met de structurele inzet van de extra rijksgelden voor kinderen tot 18 jaar, €225.270 vanaf 2018. Tevens ziet het college graag dat de raad instemt met de inzet van de €110.000 in de begroting 2018 voor het Participatiefonds voor 18+, dekking uit bestaande middelen. Verder adviseert het college om te starten met een pilot ‘preventieve en outreachende aanpak schuldensignalering’ en om in te zetten op gelijke kansen voor kinderen in en om de school. Deze voorstellen sluiten goed aan bij de al bestaande initiatieven in Heerenveen. In Heerenveen zijn een aantal organisaties actief op het gebied van armoedebestrijding. De organisaties vullen elkaar goed aan. In de serie kwamen aan het woord: de Voedselbank, Steunpunt De Barones, Stichting Leergeld, Humanitas, Stichting Present, Cosbo, het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds, een meitinker en Stichting Houvast. Elke organisatie helpt op haar eigen manier Heerenveners die het wat minder breed hebben. De een in de vorm van persoonlijke begeleiding, de ander in de vorm van tegoedbonnen voor een nieuwe sportoutfit en weer een ander in de vorm van voedsel. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal hetzelfde doel nastreven: mensen die het wat minder hebben, een steuntje in de rug geven. Hiervoor zijn ze allemaal vrijwel geheel afhankelijk van de hulp van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze mensen. Ook de gemeenteraadsfracties zijn van mening dat de gemeente stappen moet zetten op het gebied van armoebestrijding, maar tegelijkertijd ook dat eigen initiatief, creativiteit en verantwoordelijkheid gestimuleerd moeten worden. Een kleine greep uit hun meningen: D66: “Voor ons is de eigen kracht van mensen van belang.” PvdA: “Voor ons staat ‘meedoen’ centraal. ” GB: “Wat wij willen doen is het bevorderen van meer samenwerking in de hulpverlening, met name aan gezinnen en kinderen.” VVD: “Iemand die van een uitkering naar een baan gaat, moet er financieel merkbaar op vooruit gaan.” CDA: “We moeten een situatie creëren waarin mensen durven te vertellen dat ze een probleem hebben.” FNP: “ Wy wolle eigen inisjatyf, kreativiteit en ferantwurdlikheid de romte jaan, dat minsken harren optimaal ûntwikkelje kinne. ” GroenLinks: “Wij hechten eraan mensen zelf mee te laten praten en doen en te vertellen waar behoefte aan is. ” ChristenUnie:” Maak vergeten mensen weer zichtbaar, iedereen is van waarde, telt en doet mee en voorkomen is beter dan genezen.” Morgen, tijdens de gemeenteraadsvergadering, wordt duidelijk wat de gemeente de komende jaren gaat betekenen voor mensen die in armoede leven. Mieke van Veen