Opsterland wil niet alleen de lasten van gaswinning, maar ook de lusten

BEETSTERZWAAG - Bewoners van gebieden waar gas wordt gewonnen, zouden daar ook van moeten profiteren, vindt de gemeente Opsterland. Nu hebben ze alleen de lasten.

,,De winningsactiviteiten vinden plaats binnen onze gemeente en de gemeente Heerenveen. De inwoners ondervinden uitsluitend de nadelige effecten van gaswinning. Wij zijn van mening dat sprake moet zijn van een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied.'' Winningsplan Het Opsterlandse college van b&w schrijft dat in een reactie aan het Ministerie van Economische Zaken, dat de gemeente eerder had gevraagd om advies uit te brengen op het winningsplan Langezwaag dat Vermilion Energy Netherlands B.V. in den Haag heeft ingediend. Net als eerder Heerenveen noemt ook Opsterland het vreemd dat er om advies wordt gevraagd, terwijl er al gas wordt gewonnen. ,,Wij vragen ons af wat de waarde van ons advies en het advies van de provincie Fryslân zal zijn in de procedure. Deze handelwijze doet volgens ons geen recht aan het zelfstandig adviesrecht dat in de nieuwe Mijnbouwwet is opgenomen. Het kan niet zo zijn dat het Ministerie van EZ op deze manier hiermee om wil gaan.'' Op één lijn Het college wijst er op dat de gemeenteraad van Opsterland vorig jaar september een motie heeft aangenomen om alles in het werk te stellen om gaswinning en het opsporen van gas in de gemeente te voorkomen. Daarmee zit Opsterland op één lijn met de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân. ,,Wij adviseren u dan ook uitdrukkelijk om niet in te stemmen met het winningsplan.'' Mocht het Rijk wel akkoord gaan met de gaswinning, dan wil Opsterland dat de minister rekening houdt met de zorgen van omwonenden over bodemdaling en bodemtrilling en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun woningen. ,,Ook leven er zorgen over veiligheid en heerst er wantrouwen. Wij constateren dat het draagvlak voor de gaswinning bij de inwoners van onze gemeente wegvalt door met name de gebrekkige communicatie vanuit uw Ministerie en Vermilion.'' Nulmeting Vermilion heeft in Fryslân een bodemdalingsovereenkomst gesloten met de provincie en Wetterskip Fryslân. Hierin is afgesproken dat bij nieuwe gaswinningen nulmetingen aan gebouwen worden uitgevoerd. Omdat in het nieuwe winningsplan niet duidelijk is wat bestaande en nieuwe winning is, vindt Opsterland het noodzakelijk dat voor het hele winningsgebied een nulmeting aan bouwwerken wordt uitgevoerd.