Ontwerp op- en afritten Oranje Nassaulaan gewijzigd na suggesties bewoners

HEERENVEEN -  Vanavond spreekt de gemeente bewoners van en rond de Oranje Nassaulaan over de A32. De afgelopen periode onderzocht de gemeente suggesties van bewoners op haalbaarheid.

In een reactienota lichten de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat het aanvullend onderzoek en het definitief ontwerp toe. Hierin zijn diverse suggesties van inwoners verwerkt.  “Alle partijen hebben het afgelopen jaar veel energie gestopt in de dialoog.”, aldus wethouder Siebren Siebenga. “Wij zijn dankbaar voor de goede ideeën en vasthoudendheid van bewoners en Plaatselijk Belang Oranjewoud.” De reactienota is beschikbaar via www.heerenveenbeterbereikbaar.nl. De gemeente en provincie maakten samen met Rijkswaterstaat een voorstel om de op- en afritten van de A32 en de wegen daar naartoe (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan) te verbeteren. Het doel van het plan is om de grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits in Heerenveen in goede banen te leiden. Het afgelopen jaar gingen de drie overheden tijdens meerdere bijeenkomsten en gesprekken hierover in overleg met bedrijven, inwoners en Plaatselijk Belang. Inbreng leidt tot aangepast ontwerp Het ontwerp voor de Oranje Nassaulaan van mei/juni 2016 sloot niet aan bij de wensen van de inwoners en Plaatselijk Belang Oranjewoud. Daarom is er een aantal grote wijzigingen in het definitief ontwerp doorgevoerd. Zo worden de afrit A32 Noord en de Stadionweg samengevoegd tot een nieuw kruispunt met een drietaks turborotonde. Verder krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde in plaats van verkeerslichten. Aan de westkant van de A32 blijft één kruispunt met verkeerslichten. Definitief ontwerp De suggesties van bewoners en Plaatselijk Belang hebben geresulteerd in het ontwerp dat er nu ligt. De gemeente heeft die de afgelopen periode nauwkeurig onderzocht. Wethouder Siebren Siebenga: “Er ligt nu een plan dat voor een groot deel op instemming kan rekenen. Toch heeft het Plaatselijk Belang nog één verbeterpunt. Zij zien graag dat het kruispunt met verkeerslichten ook een rotonde wordt. Daarom zullen we de komende tijd verder onderzoeken of we het plan op dit punt nog zonder extra kosten kunnen aanpassen, zonder de verkeersveiligheid nadelig te beïnvloeden.” Vervolgstappen Vanavond hebben bewoners na een plenaire presentatie de gelegenheid om vragen te stellen en toelichting te krijgen van deskundigen. Met deze bijeenkomst wordt het participatietraject afgesloten. Vervolgens nemen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat rond de zomer een besluit over het definitieve ontwerp van beide op- en afritten. Later dit jaar start de formele inspraak. Investeringsagenda Drachten-Heerenveen Het verbeteren van de aansluiting op de A32 is een project uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. In deze investeringsagenda werken provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsleven samen. Tot 2018 investeren ze ruim 86 miljoen in het verbeteren van de economische positie en de bereikbaarheid van de plaatsen Drachten en Heerenveen. Andere projecten in de Investeringsagenda zijn het herinrichten van het Molenplein, Sportstad Buiten en het verbeteren van het busstation in Heerenveen.