Gemeente Heerenveen wil winnen gas stop laten zetten

HEERENVEEN -  De gemeente Heerenveen heeft de Minister van Economische Zaken gevraagd om zolang de winningsplannen nog niet definitief zijn, het winnen van gas onder de gemeente te laten stopzetten.

,Uit informatie van Vermilion is ons duidelijk geworden dat het winnen van dit gas gebeurt op basis van een concept-winningsplan,'' aldus het gemeentebestuur in een brief aan de Minister. ,,Er is – zo is ons gebleken – geen winningsplan waaraan u uw instemming heeft verbonden. Dit is in strijd met artikel 34 van de Mijnbouwwet. In dit artikel is bepaald dat het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een winningsplan en dat een dergelijk winningsplan de instemming van de minister nodig heeft. Dit klemt te meer daar de Mijnbouwwet diverse waarborgen biedt om de winning van gas op veilige en zorgvuldige wijze te laten verlopen.'' ,,Nu er geen winningsplan voorhanden is dat voldoet aan de eisen van de Mijnbouwwet, heeft er geen zorgvuldige toetsing op de winning van gas plaatsgevonden,'' aldus de brief van het gemeentebestuur. ,,Bovendien wordt met deze gang van zaken ons wettelijk adviesrecht doorkruist. Bij uw mail van 2 februari 2017 heeft u ons college gevraagd om advies uit te brengen over het winningsplan Langezwaag van Vermilion. Onderdeel hiervan is het winnen van gas onder Heerenveen, wat echter al sinds januari 2015 plaatsvindt. Naar onze mening wordt hier een verkeerde volgorde toegepast. Eerst dienen de wettelijke procedures te worden doorlopen en pas daarna mag worden overgegaan tot het winnen van gas. Vanwege de omissie in de procedure verzoeken wij u de winning van gas onder die gebieden waarvoor geen goedgekeurd winningsplan geldt, te stoppen. Daarnaast vinden wij dat, alvorens gas wordt gewonnen, er een 0-meting dient plaats te vinden in het gebied waar het gas wordt gewonnen, waarbij de huidige staat van een woning of bedrijf in kaart wordt gebracht.'' Tot zover de brief van B&W van Heerenveen aan de Minister.