Radertjes van de samenleving: Dicky van Zinderen

HEERENVEEN - Onbetaald werk en vrijwilligers zijn de radertjes van de samenleving. Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk?  

De Heerenveense Courant besteedt geregeld aandacht aan een vrijwilliger of vrijwilligersgroep in de gemeente Heerenveen. Dat gebeurt in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen en Volbeda Stationsbloemenhal. Eénmaal per jaar wordt een vrijwilliger (individueel of namens een organisatie) uitverkoren tot Vrijwilliger van het jaar. Deze ontvangt de Zilveren Duim van Heerenveen, beschikbaar gesteld door de Heerenveense Courant. De prijs wordt in maart uitgereikt tijdens de grote landelijke vrijwilligersactie NL DOET in Heerenveen. Deze keer komt Dicky B. van Zinderen uit Akkrum aan het woord.   Bij welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? Bij Steunpunt “Boarnswal” in Akkrum. Dit is aangesloten bij het  FSU, het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden, dat zetelt in Leeuwarden. Friesland kent 32 van deze Steunpunten. Vanuit het FSU worden we bijgeschoold en  geïnformeerd over lopende zaken, voorstellen, Wetswijzigingen enz. op het gebied van Uitkeringen, Inkomen en Arbeid. Sinds de WMO door Gemeenten wordt uitgevoerd, komen hierover bij de Steunpunten ook vragen binnen. Het FSU speelde hier al vroeg op in met bijscholing t.a.v. het wettelijke gedeelte maar ook wat er organisatorisch veranderde. We maakten o.a. uitgebreid kennis met Sociale Teams en Meitinkers. De spreekuurhouders van de Steunpunten komen maandelijks ter vergadering bij elkaar bij het FSU in Leeuwarden. We kennen een Provinciaal Bestuur, een Cliëntenraad en een Ledenraad. Er wordt veel werk uitgevoerd ter ondersteuning van de Steunpunten in Friesland, door het FSU-team, onder leiding van dhr. Nanne de Jong. Steunpunt “Boarnswal”  is vroeger ontstaan uit het Fries WAO-beraad.   Waaruit bestaat uw werk als vrijwilliger? St. Sociaal Steunpunt “Boarnswal”, Akkrum( zoals we ingeschreven staan bij de KvK) heeft een Inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur, in de Bibliotheek, in Akkrum, boven. Vóór de herindeling werkten we met 3 vrijwilligers in het Steunpunt (gemeente Boarnsterhim). Ná de herindeling werk ik alleen. Er is veel werk, ik zoek al enige tijd naar een vrijwilliger die één of meerdere dagdelen zou willen meewerken bij het Steunpunt. Bewoners in Akkrum, Nes en Aldeboarn horen bij de gemeente Heerenveen en bij het Steunpunt “Boarnswal” Akkrum. De plaats Heerenveen heeft ook (al jaren) een Steunpunt, genaamd “De Barones”. Samen hebben we één Bestuur. Er is een goed contact onderling. Zo nodig werken en verwijzen we met en naar elkaar. De werkvergaderingen worden gezamenlijk gehouden.   Mijn werk/taak bestaat o.a. uit: Informatie en Advies verstrekken, doorverwijzen, ondersteuning (mee gaan naar een gesprek, bijv. UWV, Vluchtelingenwerk, Schuldhulp, Rechtbank, Belastingdienst). Luisteren naar de persoon over de hulpvraag, doorvragen om duidelijkheid te krijgen, om de vraag/het probleem zelf op te lossen. Hierbij gaat het o.a. om brieven schrijven, telefonisch contact met Gemeente/WIMO, Woningcorporaties, UWV, Stichtingen, Belastingdienst, DUO, Fondsen, Kerken, Nutsbedrijven, Bewindvoerders, Maatsch. Werk, Psychiater, Verzekeringsmij., Incassobureaus, Gerechtsdeurwaarders, Rechtbank, Vluchtelingenwerk, Advocatenbureaus. Rapporten schrijven, Betalingsregelingen opstellen en hierbij afspraken maken. De hulpvragen die ik krijg lopen zeer uiteen, bijv.: -        een jonge vrouw die wil leren sokken breien vraagt of ik iemand ken die haar kan helpen. Zeker, ik verwijs haar naar iemand die haar graag zal helpen (hier is bij het oudere echtpaar en de jonge vrouw een blijvende vriendschap door ontstaan). -        Een alleenstaande man met 2 schoolgaande kinderen wil graag zijn andere zoon uit Gambia ook hier bij zijn gezin hebben. -        Iemand kan deze week de sleutel halen voor een andere woning en moet daarbij de Huur vóóruit betalen. Dat geld heeft hij niet. -        Een jongeman heeft een schuld bij DUO waardoor hij niet meer vrij kan reizen. -        Aanvraag huursubsidie -        Belasting (zorgtoeslag) terugbetalen -        Belastingformulier moet ingevuld worden -        Uitkering aanvragen -        Kwijtschelding aanvragen -        Info over UWV, na 2 jaar ziektewetuitkering   Hoeveel uren per week ben je hiermee bezig? Ongeveer 14 uren per week.   Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen? Er zijn veel mensen met een (te) laag inkomen die mede daardoor in moeilijkheden komen met alle gevolgen van dien. Men ziet niet meer de kansen en mogelijkheden om uit deze situatie te komen. Het geeft veel voldoening om te luisteren naar het (probleem) verhaal van DE MENS, uit te leggen wat hun  rechten en plichten zijn en de mogelijkheden in deze. Elke keer als een hulpvraag goed opgelost is ben ik blij voor de cliënt en… voor mezelf. Dat inspireert en geeft meer kennis/inzicht van  zake, zowel voor de cliënt als voor mij. De Bibliotheek is een laagdrempelige plek waar men graag komt met een hulpvraag. Een belangrijk punt bij het oplossen van problemen vind ik de samenwerking van de vrijwilliger met de officiële instanties. Altijd is informatie en overleg mogelijk en wordt er meegewerkt aan voorstellen om tot een oplossing te komen. Een open weg is fijn om te bewandelen.   Wat is je beste herinnering aan het vrijwilligerswerk? Er zijn meerdere mooie herinneringen, bijvoorbeeld: Het voorkomen dat iemand uit huis gezet wordt, Bewerkstelligen dat iemand tóch de andere woning kan krijgen, dat om financiële reden en onbegrip niet door zou gaan. Door contacten en verbindingen te leggen, ondersteuning v.d. persoon en met medewerking van mensen uit het dorp, gezinshereniging tot stand te laten komen.   Vertel in 2 zinnen waarom mensen bij uw organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen? Vrijwilliger zijn bij Steunpunt Boarnswal is nodig omdat er meer hulpvragen zijn, mede door samenwerking met de Meitinker, dan 1 vrijwilliger aan kan. Het werk geeft veel voldoening, en je levert een bijdrage om mensen weer in hun eigen kracht te zetten, men is een stap verder gekomen om weer zelfstandig te kunnen functioneren. Voor een vrijwilliger is het afwisselend werk en je doet zelf ook veel kennis  van zaken op. Kortom als vrijwilliger kun je bij Steunpunt Boarnswal  je talenten ten dienst stellen, prettig samenwerken, en veel leren.   Wat zou je kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen? Maak een keuze uit het werk wat je als vrijwilliger zou willen doen, de tijd die je hiervoor hebt en geef je op bij de instantie waar jou interesse naar uit gaat. Wil je verder kijken dan je eigen wereldje, wil je omzien naar elkaar? Als vrijwilliger heb je daar de mogelijkheid voor.  “Gezamenlijk kun je heel veel tot stand brengen, daar ligt de kracht en de inspiratie voor ons en degenen die hulp nodig hebben. Met welke ‘bekende’ Nederlander zou je weleens vrijwilligerswerk willen doen? En waarom? Met de Minister van Sociale Zaken. Omdat ik dan de kans zou hebben om “als iemand uit de praktijk” een goed gesprek te voeren met iemand die beslissingen kan nemen op het terrein van de Participatiewet.