Inloopbijeenkomst over gebiedsontwikkeling Wolvega Zuid goed bezocht

WOLVEGA -   Afgelopen dinsdag organiseerde de provincie Fryslân met de samenwerkende partijen de gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea een inloopbijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Wolvega Zuid.

Hierbij kregen de belangstellenden meer informatie over de doelstellingen die er zijn in het gebied: realiseren nieuwe natuur met riet en water, realiseren waterberging, bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit, versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en vergroten van de educatieve en recreatieve waarde met betonnen wandelpad en struinpaden en uitzichtheuvel. Verder wordt het hemelwater vanuit Wolvega ook naar dit gebied gevoerd. De graslanden worden bloemrijk. In het park De Nieuwe Aanleg worden ook aanpassingen in relatie met het nieuwe gebied uitgevoerd. Rondom De Lende ten zuiden van Wolvega ontwikkelde de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeente Weststellingwerf en It Fryske Gea vanaf 2006 een aantal initiatieven. Van het oorspronkelijke plangebied is inmiddels een drietal deelgebiedjes gerealiseerd. Dit betreft de deelgebiedjes Blesbroggepolder, het gebiedje “Zwatte Weggien”en het gebiedje gelegen tussen de Lende en de Domeinenweg. De thans resterende opgave betreft een gebied van ca. 90 hectare. Het grootste deel hiervan is nog in gebruik als landbouwgrond. Verder liggen er een petgatencomplex en het park ‘De Nieuwe Aanleg’. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de plaats Wolvega, aan de westzijde door de Steenwijkerweg en aan de oostzijde door de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. De zuidgrens ligt halverwege De Lende en het dorp De Blesse waar een brede houtwal haaks op de Steenwijkerweg staat. Om de opgaven te realiseren is door de samenwerkende partijen een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan wordt volgend jaar tot uitvoering gebracht. De verwachting is dat de werkzaamheden eind januari of begin februari 2017 starten. Er wordt nog gewerkt aan een tweede bestek. Dit bestek is kleiner van omvang en betreft alleen de werken in en nabij de spoorlijn worden. Dit bestek wordt in 2017 aanbesteed en uitgevoerd. De planning is dat de inrichting van het gehele gebied in 2017 klaar is. (Foto: Lenus van der Broek)