Vier Bornego-leerlingen in finale FeRstival

HEERENVEEN - Vier leerlingen van het Bornego College hebben de finale behaald van de Friese voordrachtswedstrijd FeRstival.

In november hebben zij meegedaan aan de voorrondes en zich geplaatst voor de finale. Aankomende zaterdag 10 december dragen zij hun gedicht voor tijdens de finale in het Posthuis Theater in Heerenveen. Het doel van FeRstival is om jongeren in aanraking te laten komen met Friese poëzie. Bij FeRstival gaat het er om dat deelnemers een gedicht zo mooi mogelijk voordragen. Mare van der Heide, Famke Deelstra, Sylke Bik en Klaske Stilma hebben zich namens het Bornego College geplaatst voor de finale. Voor eersteklassers Mare en Famke was het best wel lastig. Mare: Foaral it stilstean wie yn it begjin bêst lestich. Tidens it foardragen fan it gedicht moast stil stean. Allinech dyn holle mei bewege, it giet echt om de útdrukking fan dyn gesicht, sis mar. Mar troch te oefenjen wurdt it wol makliker. Flecht De deelnemers dragen in de finale een ander gedicht voor dan in de voorrondes. Deze schrijven zij niet zelf, maar kiezen zij uit verschillende boekjes met gedichten. Famke: “Yn de foarronde hie ik keazen foar ‘Flecht’. Dat gie oer flechtelingen, ik fûn dat it moaiste gedicht. No ha ik keazen foar ‘Oars’. Dy oare wie wat serieus, dizze is wat blider en fyn ik goed by my pasje”. Mare heeft gekozen voor het gedicht ‘Fuotbalfamke’. “Dit bin ik echt. Ik fuotbalje sels ek tusken de jongens, en yn dit gedicht kin ik my goed fine. Ik herken mysels d’r ek yn.” De deelnemers worden ingedeeld in drie categorieën. Starters (klas 1), Trochsetters (klas 2 en 3) en Toppers (klas 4 en MBO/HBO). Mare en Famke komen uit in de categorie Starters en Sylke en Klaske in Trochsetters. Een deskundige jury reikt in alle drie categorieën een eerste, tweede en derde prijs uit. Zij letten onder andere op uitspraak, articuleren, overbrengen en tekst vastheid. Spannend Mare en Famke hebben zin in de finale. Famke: “It is wol hiel spannend foar san grutte groep. Yn de foarronde trilde myn foet ek hielendal, dy woe net mear stil. Mar gelokkich seach it publyk dat net. Of de dames gaan winnen, weten ze niet. Mare: “It wurdt wol lestich, dr binne goeie bern by. Mar wy ha dr wol sin yn!”