Blijvende aandacht voor gezonde financiën

HEERENVEEN -  Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen presenteert de gemeenteraad de bestuursrapportage 2016 en de begroting 2017.

Wijzigingen in de begrotingsregels, het uitblijven van verwachte zorgvraag en wettelijke voorschriften hebben voor wijzigingen ten opzichte van eerdere financiële documenten gezorgd. Wethouder financiën Jelle Zoetendal: “Het gaat de goede kant op met onze algemene reserve. Van - € 26,2 miljoen begin 2013, tot € 5,9 miljoen eind dit jaar en de vereiste € 20,9 miljoen eind 2020. Het blijft belangrijk om hier aan te blijven werken, zodat we voldoende vermogen hebben om eventuele, toekomstige risico’s op te kunnen vangen”. Begroting 2017 De Begroting laat op sommige onderdelen een ander beeld zien van 2017, dan eerder geschetst in de Perspectiefnota 2017-2020. Dit heeft diverse oorzaken. De gemeente krijgt bijvoorbeeld meer geld van het Rijk. Ook is, door de verbetering van de monitoring en analyse, meer zicht op de budgetten voor zorg en ondersteuning. Zo blijkt dat de ontwikkeling van het Participatiebudget per abuis tweemaal administratief in de begroting 2016 is verwerkt en is het geld voor de ingeschatte jaarlijkse stijging van 10% in de jeugdzorg niet volledig nodig. De nieuwe boekhoudingsregels voor het grondbedrijf zorgen voor een jaarlijks nadeel. Het college van b en w stelt de gemeenteraad voor om de eerder aangekondigde verhoging van de OZB niet verder door te voeren, omdat deze niet meer nodig is om de meerjarenbegroting financieel sluitend te krijgen. Hierdoor wordt de OZB niet meer verhoogd met de eerder vastgestelde 0,5% in 2017 en 0,5% in 2018. Het college wil volgend jaar € 50.000 voor museum Belvedère en € 10.000 voor Festival Oranjewoud beschikbaar stellen. In het nieuwe cultuurbeleid wordt meer duidelijk over een vaste jaarlijkse financiële ondersteuning van het museum en het festival. Op het gebied van zorg en ondersteuning is volgend jaar meer duidelijk over de invoering van een collectieve zorgverzekering voor minima of een alternatieve regeling voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. De toelage voor huishoudelijke hulp, de Heerenveense Himmelsjek, is vanaf 2017 jaarlijks beschikbaar. En er wordt extra ingezet op het voorkomen van eenzaamheid en het meer ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Volgend jaar wordt een onderzoek gedaan naar de toekomstige huisvesting van de identiteitsrijke dorpsschool in Tjalleberd. Het onderzoek helpt bij het maken van een keuze tussen voor een renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw van De Anjewier, of vervangende nieuwbouw bij MFA Ængwirden op het sportveldencomplex. Op het sportveldencomplex in Akkrum wordt een van de natuurgrasvelden vervangen door een kunstgras voetbalveld. De aanpassingen aan de A32 moeten de bereikbaarheid van Heerenveen verbeteren. Na een periode van ideeën uitwisselen en inspraak, komt het project volgend jaar in een fase van vooral formele plan- en besluitvorming. Halverwege 2018 kan de eerste schop de grond in. De bouw van de Multifunctionele Buurtschool in de Heerenveense wijk De Akkers wordt in het voorjaar van 2017 afgerond. De leerlingen van de fusieschool De Commanderije/Letterbeam en van De Akker kunnen dan hun intrek in deze nieuwbouw nemen. Ook voor het wijkplatform De Akkers is in deze nieuwbouw een ruimte beschikbaar. Bestuursrapportage 2016 De Bestuursrapportage geeft een beeld van het eerste deel van 2016. Het huidige jaar kent een aantal plussen en minnen, waaronder: de voordelen op de leges (€ 126.000) en gemeentelijk vastgoed (€ 138.600) en nadelen op de salariskosten/CAO (€ 177.000) en de afwaardering van het grondcomplex Heerenveen Noord-Oost (€ 810.422). Raadsbehandeling De gemeenteraad behandelt de Bestuursrapportage 2016 en de Begroting 2017 op 10 november 2016.