Toename verkoop kavels voor woningen en bedrijven in Heerenveen

Heerenveen - HEERENVEEN -  Uit de eerste Monitor Grondbeleid van 2016 blijkt dat het grondbedrijf van Heerenveen er goed voorstaat. Dat komt vooral doordat de verkoop van bouwkavels voor woningen in Heerenveen beter loopt dan verwacht.

“Het is duidelijk dat de woningbouw weer aantrekt. We constateren gelukkig ook veel ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvestiging en –ontwikkeling. Pluspunt hiervan is niet alleen de verkoop van grond, maar ook een positieve bijdrage voor de werkgelegenheid,” geeft wethouder Jelle Zoetendal aan. Woningbouw De verkoop van bouwgrond loopt vooral goed in Skoatterwâld. In 2015 was de verkoop hoog ten opzichte van de jaren daarvoor. De verwachting is dat deze trend zich voortzet en dat er voor 2016 grond wordt verkocht voor rond de 100 woningen, waar er voor 48 werd begroot. Voor de wijk Skoatterwâld betekent het dat er in het najaar nieuwe kavels aangeboden worden om in de vraag te voorzien. In de dorpen is enig herstel merkbaar. Er is belangstelling voor kavels in Nieuwehorne, en Tjalleberd. Bedrijventerreinen De belangstelling voor uitbreiding en nieuwe vestigingen op de bedrijventerreinen neemt duidelijk toe. De afzet voor de bedrijventerreinen verloopt volgens de verwachtingen. Het gaat hier vooral om kavels op het IBF, in mindere mate op Haskerveen. Ook voor de nog vrijliggende grond op Spikerboor Akkrum heeft zich een aantal gegadigden gemeld. Vinger aan de pols In de afspraken met de gemeenteraad is vastgelegd dat er twee keer per jaar een zogenaamde monitor grondbeleid wordt opgesteld. Dat betekent dat de gemeenteraad vinger aan de pols houdt over als het gaat om de voortgang en de resultaten. Op deze manier is steeds duidelijk of er bijgesteld moet worden. In september bespreekt de gemeenteraad de eerste Monitor Grondbedrijf 2016.