Realisatie waterwoningen Akkrum vergt aanvullende saneringsmaatregelen

Akkrum -  Planburo Noord is van plan een zestal waterwoningen te bouwen in Akkrum, op het terrein van de oude gasfabriek. GroenLinks Heerenveen maakt zich zorgen over het aanleggen van een waterwoonpark op de gekozen locatie en stelde daarom vragen aan het college van B&W over de bouwplannen aan de rand van Akkrum.

Waarom GroenLinks zich zorgen maakt? Nadat de gasfabriek werd gesloopt, bleef een zwaar verontreinigd terrein achter. In 2013/ 2014 is de grond gesaneerd tot twee meter beneden maaiveld. Het restafval bij de oevers kan niet worden weggehaald en wordt afgedekt, oftewel geïsoleerd. Om het terrein geschikt te maken voor waterwoningen zal de locatie afgegraven moeten worden en wordt er een verbinding gemaakt met de Boarn. GroenLinks raadslid Gerrie Rozema: ‘Alle grond die wordt afgevoerd kan niet zonder meer hergebruikt worden. Buiten dat wordt met het afgraven van de grond de sanering van de waterbodem en grond én de isolerende maatregelen voor het restafval bij de oevers teniet gedaan, hetgeen vergaande gevolgen kan hebben voor mens en natuur.’ Afgraven kan dus niet zonder meer plaatsvinden, maar moet met de provincie afgestemd worden. Waarschijnlijk zal de uitvoering ervan onder een saneringsregime moeten plaatsvinden. Dit betekent dat de provincie Fryslân vooraf moet instemmen met het plan van aanpak, dat de provincie achteraf moet evalueren en dat een gecertificeerde aannemer moet worden ingeschakeld. De kosten van aanvullende sanering en beheermaatregelen komen voor rekening van de ontwikkelaar. Hij moet daartoe een uitvoeringsplan voorleggen aan de provincie, het waterschap en de gemeente. Rozema: ‘GroenLinks zal er bij het behandelen van de bestemmingsplanwijziging goed op letten dat deze voorwaarden helder zijn. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan er een ecologische ramp plaatsvinden.