Toekomstperspectief huisvesting voortgezet onderwijs Heerenveen aan bod in Commissie Samenlevingszaken

HEERENVEEN - Het toekomstperspectief van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Heerenveen komt donderdagavond aan bod in de Commissie Samenlevingszaken.

Er worden drie mogelijke scenario’s besproken rondom huisvesting. Het eerste scenario betreft het uitruilen en afstoten van onderwijslocaties, dat duurt tot en met 2032. Het tweede betreft de huidige huisvesting voort te zetten. Terwijl de derde uitgaat van nieuwbouw van verouderde huisvesting.

Het eerste scenario kost 27 miljoen euro en heeft de voorkeur van de schoolbesturen. De twee andere scenario’s zijn geen optie. Zo kost bijvoorbeeld optie drie 43 miljoen euro.

Woningbouw en maatschappelijke functies

In het eerste scenario worden drie locaties verdeeld over andere schoollocaties en worden gebouwen afgestoten, waaronder aan de Buitenbaan.

Aan de Buitenbaan zouden dan ongeveer vijfentwintig woningen kunnen worden gebouwd. Terwijl de locatie aan de Beugel ingezet zou kunnen worden voor het ontwikkelen van maatschappelijke functies.

Nieuwbouw

Bij het eerste scenario wordt de locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden uitgebreid met nieuwbouw. De vestiging van het Kei College aan de Ds. Kingweg blijft ongewijzigd in stand en het naastgelegen King College wordt gerenoveerd en uitgebreid.

De locatie van het Bornego Lyceum aan de Ds. Kingweg wordt in dat scenario gerenoveerd. De onderwijslocaties Bornego Junior en de panden van het Nordwin College (vmbo-groen) blijven daarbij ongewijzigd.

De vier locaties van het Friesland College blijven bij die plannen buiten beschouwing, maar worden in het nadere onderzoek wel meegenomen.

Te veel meters

Momenteel is er 37.229 vierkante meter aan onderwijshuisvesting voor voortgezet onderwijs in Heerenveen. De overcapaciteit op basis van de leerlingenprognoses bedraagt momenteel 3650 vierkante meter.

Door de verdere daling van het aantal leerlingen zal het benodigde aantal vierkante meters in 2032 zijn afgenomen naar 29.305 vierkante meter. Een daling van bijna achtduizend vierkante meter ten opzichte van nu.

Omdat die meters wel geëxploiteerd moeten worden en er geen vergoeding tegenover staat voor de schoolbesturen, stijgen per saldo de kosten per leerling.

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2018 middelen beschikbaar voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP). Dat in navolging van de vaststelling van de ‘Herijking van het Toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs’ in juni 2016.

Daarmee werd zicht gekregen op de toekomstige huisvesting van het basisonderwijs en de investeringsbehoefte daarvoor in de komende jaren. Voor het voortgezet onderwijs ontbrak nog een dergelijk inzicht.

Het IHP is opgesteld door het adviesbureau Confina/BCN Groep. Het eerste overleg tussen de gemeente en de scholen dateert daarnaast al van 12 oktober 2017. Wanneer het voorstel in de raad wordt besproken, is nog niet bekend.

Vier stappen

In het voorstel wordt uitgegaan van vier fases tot 2032. Ook is er een versneld scenario waarin alles in 2023 klaar is. Daar gaat de voorkeur van de schoolbesturen en het college echter niet naar uit.

Ondertussen is de caroussel al begonnen. Zo verhuisde het King College vorig schooljaar grotendeels naar de Buitenbaan. Dat gebouw wordt gerenoveerd, waarna het Kei College van de Beugel daar in 2019 intrekt.

In 2020 verhuist het Bornego Lyceum naar de Beugel, waarna dat pand gerenoveerd wordt. Als dat in 2022 klaar is, verhuist het lyceum terug en wordt de Beugel gesloten.

Vanaf 2020 wordt Fedde Schurer uitgebreid met nieuwbouw, waarna de Buitenbaan daar intrekt en die locatie gesloten wordt. Dat is uiterlijk voorzien in 2025.

De vierde fase, die in 2023 begint, is uitbreiding van het King College, waarna De Compagnie daar intrekt om in 2032 te worden gesloten.

Gymzalen

Ook wordt bekeken om het aantal gymzalen terug te brengen van veertien naar tien stuks. In het voorstel wordt uitgegaan van de sloop van acht zalen en nieuwbouw van vier gymzalen.

Ten aanzien van de sporthal aan de Ds. Kingweg zijn de gemeente en de OSG Sevenwolden met elkaar in gesprek over de exploiteerbaarheid. Sevenwolde zegde per 1 januari 2018 al de huurovereenkomst op, om vanaf 1 januari van dit jaar niet meer aan de huurverplichting vast te zitten.

‘Komende jaren meer duidelijk’

Rieks Schoenmaker, voorzitter van het college van bestur (CvB) van OSG Sevenwolden, zegt content te zijn met de voorstellen. Tegelijkertijd laat hij weten dat de jaartallen die worden genoemd geen vaste gegevens zijn.

„De toekomst is redelijk onzeker voor wat betreft de krimp van het leerlingenaantal. Dat zal zich de komende paar jaar ontvouwen. Het betekent dan ook niet dat voor wat betreft de locatie Buitenbaan de scholen daar pas in 2025 of 2032 weg moeten zijn.”

Datzelfde geldt voor de plannen rondom het Kei College. Ook daarbij sluit Schoenmakers niet uit dat komend schooljaar al wijzigingen plaatsvinden. „Zo staat de verhuizing van het Bornego Lyceum nar het Kei College gepland voor 2020. Wellicht gebeurt die verhuizing komend schooljaar al.”

Bijbouw Fedde Schurer

Ook voor de locatie Fedde Schurer voorziet Schoenmakers op termijn krimp. Die krimp zal volgens de voorzitter van het CvB echter niet zo groot zijn dat de beide locaties van de Buitenbaan erin gehuisvest kunnen worden.

„De bedoeling is dat er huisvestig bijkomt in de vorm van bijbouw. Daar laten we architectonisch goed naar kijken. De verhuizing en krimp betekent overigens niet dat er leraren wegmoeten. Integendeel. Er zal veel uitstroom zijn omdat er relatief veel oudere werknemers zijn. In de toekomst zullen er juist veel jonge leraren nodig zijn.”

Vergadering live te volgen

De vergadering begint donderdag om 21.00 uur en is ook te volgen via deze link. Klik vervolgens op de button ‘Vergadering kijken’.

De hele rapportage staat hier.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)