Voorstel voor realisatie zonnepark Heerenveen aangenomen in raad, plan ligt ter inzage

HEERENVEEN - Nagenoeg de hele raad van de gemeente Heerenveen is maandagavond akkoord gegaan met de realisatie van een zonnepark door Shell Gas & Power Developments BV bij de Mangaanweg. Alleen de SP was tegen, evenals Jentsje Abma en Karst Breeuwsma van het CDA.

Nagenoeg de hele raad van de gemeente Heerenveen is maandagavond akkoord gegaan met de realisatie van een zonnepark door Shell Gas & Power Developments BV bij de Mangaanweg. Alleen de SP was tegen, evenals Jentsje Abma en Karst Breeuwsma van het CDA.

Het zonnepark moet vijftien hectare groot worden. Volgens het plan vermindert het zonnepark de uitstoot van CO2 met 6.000 ton per jaar. Het projectgebied is gesitueerd tussen het bedrijventerrein en de Tjonger/Kuunder, ten westen van de spoorlijn.

De aanvraag voor het zonnepark is gedaan op 7 september. Omdat het plan zelf in strijd is met het bestemmingsplan was een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daar mee ingestemd.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken, waaronder de (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen, ligt vanaf nu gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende die periode heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.

Rondom het zonnepark dienden de VVD en de FNP een motie in om te onderzoeken of ,,samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk een waarborgfonds kan worden opgericht dat gevuld wordt door eigenaren en exploitanten en dat kan voorzien in het betalen van nu nog niet voorziene kosten voor het opruimen van een zonnepark als de eigenaar/exploitant in gebreke blijft.” De voltallige raad schaarde zich achter de motie.

Zorgen

Waar wel zorgen over waren, zijn het opofferen van vruchtbare landbouwgrond en ruimte voor weidevogels. ,,Er zijn andere gebieden in Heerenveen die geschikter zijn, zoals industrieterreinen en platte daken”, aldus Breeuwsma, die in het dagelijks leven agrariër is.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)