INGEZONDEN | ‘De SP is niet tegen zonneparken, maar wel tegen Shell’

HEERENVEEN - De SP zegt niet tegen de aanleg van zonneparken te zijn. Wel zegt de partij te willen voorkomen dat Shell voet aan de grond krijgt in Heerenveen.

Hieronder het betoog van fractievoorzitter Jan van der Veen van de SP rondom het zonnepark van vijftien hectare dat Shell in Heerenveen-Zuid wil aanleggen.

In de commissie ROM is de aanvraag voor de aanleg van een zonnepark Heerenveen Zuid door Shell besproken. Vanuit de invalshoek ruimtelijke ordening zijn er geen bezwaren aangetekend door de commissie en tóch vond de SP fractie het een bespreekstuk.

Volgens wethouder Zoetendal is er niets wat de plaatsing door Shell tegen kan houden.

Dat kán zo zijn! , maar voor de SP speelt hier een principieel bezwaar.

 Shell staat in de top tien van meest vervuilende bedrijven in de wereld!

 Shell is de grootste vervuiler van Nederland en stoot 2 keer zoveel broeikasgassen uit als heel Nederland bij elkaar.

 Op dit moment dient in hoger beroep een zaak, aangespannen door Milieudefensie en 4 boeren, wegens enorme vervuiling in Niger waar Shell miljarden verdient en de Nigerdelta enorm vervuilt.

 In geen enkele gemeente heeft Shell nog zonneparken, behalve op Ameland en op eigen terrein in Pernis voor eigen gebruik. En nu gaat de gemeente Heerenveen, onduidelijk blijft hoe dit is ontstaan, de éérste gemeente worden die zómaar tegen Shell zegt: kom maar met uw zonnepark,

u krijgt vijfentwintig jaar een stuk grond in gebruik en mag, mét de nodige belastingvoordelen en niet zonder winstoogmerk een zonnepark aanleggen??

Wat wil de SP:

1. Zonneparken, in de gebieden die zijn afgesproken, moeten wat ons betreft zo snel als mogelijk worden gerealiseerd en desnoods met de elektrische turbo erop om coöperaties die samenwerken met inwoners te stimuleren. Zoals bijvoorbeeld sunbrouck.nl.

Eventueel kunnen daarnaast bijvoorbeeld ook gesprekken worden gevoerd met Solarfields. Dit bedrijf ondersteunt realisering van zonneparken in veel

gemeenten. Hoewel dit ook een commerciële partij is, kan met hen

misschien wel onderhandeld worden om de gemeenschap te betrekken.

De voorkeur moet wat de SP betreft hierbij altijd liggen bij de non-profit

initiatieven. Het keurmerk “Mienskipsenergie” is hierbij een perfect

instrument om het onderscheid te maken tussen commerciële en nonprofit

partijen.

2. Breng op de laatste grote daken de zonnepanelen aan.

3. Bedrijven, waarmee wordt samengewerkt moeten van onbesproken

gedrag zijn in het duurzaamheidsdiscours en niet de veroorzaker en het

probleem. Zij hebben een interne opdracht om aan de slag te gaan in

plaats van een nieuw winstobject te realiseren.

4. Een les uit de energiegeschiedenis is, dat zij niet in handen moet komen

van grote multinationals die daarbij hun eigen belangen laten prevaleren

boven die van de bevolking.

De SP is voor een meer democratische inrichting van de energie sector,

met bewonerscoöperaties en/of in samenwerking met Nederlandse

energiebedrijven. Volgens Ús Koöperaasje is het aantal coöperaties in

2018 met 85 toegenomen tot 484. Wat de SP betreft zou Heerenveen in

die ontwikkeling voorop moeten lopen.

5. De gemeente moet zich meer toeleggen op een actieve, verleidende en

faciliterende rol voor de realisering van deze zonneparken. Op dit

moment zijn er 20 aanvragen geweest, waarbij slechts 4 in procedure en 1

vergund (de omweg Heerenveen).

De gemeente zou het voorbeeld kunnen volgen van gemeentes als

Eindhoven of Harlingen, gemeentes, die meer een

regierol nemen of faciliteren. Of bijvoorbeeld de gemeente Breda, waar

door de gemeente samen met GreenChoice en met crowdfunding aan

een energiepark wordt gewerkt.

De SP realiseert zich dat het door ons verwoorde standpunt niet geheel past in

de kaders van ruimtelijke ordening en misschien zelfs ook niet past in het recht op ondernemen.

Echter, vanwege bovenstaande principiële overwegingen voorzitter, zal de SP tegen het voorstel stemmen.

(Tekst Jan van der Veen)