Wetterskip Fryslân verbetert waterbeheer Tjonger en Zuidelijke Veenpolders

REGIO - Wetterskip Fryslân stelt voor de regio ten oosten en ten westen van Wolvega de watergebiedsplannen Tjonger en Zuidelijke veenpolders op.  Dinsdag en donderdag  zijn er informatiebijeenkomsten.

In de plannen staat hoe het waterschap het waterbeheer hier de komende tien jaar wil uitvoeren. De informatiebijeenkomsten over deze plannen zijn dinsdag 13 januari in Nieuwehorne en donderdag 15 januari in Echtenerbrug Plangebied Tjonger ligt globaal tussen Heerenveen, Wolvega en Haulerwijk. Plangebied Zuidelijke Veenpolders ligt in een groot gebied tussen Wolvega en de Tsjûkemar. Voor de watergebiedsplannen onderzoekt Wetterskip Fryslân het watersysteem op het gewenste waterpeil voor zowel landbouw als natuur, het beheer en onderhoud van watergangen, regionale wateroverlast, verdroging en waterkwaliteit. Het watersysteem heeft over het algemeen geen problemen en functioneert naar toebehoren voor de landbouw. Eventuele knelpunten pakt het waterschap op binnen het reguliere beheer en onderhoud. De ontwerpwatergebiedsplannen zijn in samenspraak met klankbordgroepen opgesteld, die uit vertegenwoordigers van onder andere landbouw, natuur en gemeenten bestaan.

Kenmerken

In plangebied Tjonger kenmerken hoogteverschillen het waterbeheer. Het waterschap onderzoekt of op de hoge gronden water kan worden vastgehouden voor de landbouw. In bijna de helft van de natuur is sprake van verdroging. In totaal zijn er ruim honderd knelpunten in het waterbeheer die gebundeld zijn in 29 projecten. In plangebied Zuidelijke Veenpolders liggen zestien diepe polders. In de regio zijn weinig problemen met wateroverlast. Er zijn kansen om veenoxidatie te vertragen met hogere waterpeilen. Natuurgebieden kampen er met verdroging. In totaal zijn er ruim negentig knelpunten in twintig projecten gebundeld.

Prioriteiten

In de ontwerp-watergebiedsplannen staat op hoofdlijnen welke maatregelen nodig zijn. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunnen belanghebbenden op de plannen reageren. Het watergebiedsplan Tjonger wordt dinsdag 13 januari gepresenteerd in dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne. De informatiebijeenkomst van de Zuidelijke Veenpolders is donderdag 15 januari in dorpshuis De Brêge in Echtenerbrug. Beide avonden beginnen met een inloop om 19.30 uur, waarna om 20.00 uur een presentatie start. Meer informatie staat op www.wetterskipfryslan.nl/tjonger en www.wetterskipfryslan.nl/zv.