Opvang peuters Heerenveen blijft toegankelijk en bereikbaar

Heerenveen - Heerenveen -

Vanaf 1 januari gaan alle peuterspeelzalen in de gemeente Heerenveen over naar de peuteropvang. Met dit voorstel wil de gemeente voorsorteren op de nieuwe wetgeving waardoor deze situatie vanaf 2018 in heel Nederland geldt. Door de vroegere invoering kan de gemeente geld vrijmaken voor een aantal verbeteringen en een soepele overgang voor de opvanginstellingen en de ouders. “We grijpen de omvorming naar één kinderopvang aan om verbeteringen in kwaliteit en bereikbaarheid al in 2016 door te voeren,” zegt wethouder Hans Broekhuizen. “Er komen bijvoorbeeld overal twee geschoolde beroepskrachten op een groep van 16 peuters en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is dan op elke locatie te vinden. Doordat de ouderbijdrage inkomensafhankelijk is, houden we kinderopvang ook in de nieuwe situatie vanaf 2016 bereikbaar voor iedereen. Voorop staat dat alle peuters in hun eigen buurt kunnen worden opgevangen. Het gaat tenslotte om een goede start in het leven voor elk kind.” Ouders met een laag- en middeninkomen betalen in 2016 een lagere ouderbijdrage dan nu. Voor ouders met een hoog inkomen gaat deze bijdrage omhoog. Peuters kunnen vanaf 2016 vanaf twee jaar starten. In 2015 is dit nog 2,5 jaar. Ook worden de twee dagdelen opvang per week uitgebreid van 2,5 naar 3 uur per dagdeel. Vanaf 2017 wordt de markt geleidelijk opengesteld waardoor ouders uit een ruimer aanbod kunnen kiezen. Met de nieuwe wet trekt de Rijksoverheid de kwaliteitseisen tussen de huidige peuterspeelzaal en de peuteropvang gelijk. Er komt één ouderbijdrage. Het Rijk betaalt aanvullende kosten voor tweeverdienende ouders. De gemeente bekostigt die aanvulling van gezinnen met één kostwinner of uitkeringsgerechtigden. De gemeente Heerenveen anticipeert op deze nieuwe regels en start vanaf januari 2016 met de omvorming naar de geplande situatie in 2018. Het college van Burgemeester en Wethouders legt dit voorstel tot omvorming ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze vergadert daarover op vijf oktober.