Provincie brengt geld fonds 'Skjinne Enerzjy' onder in bv

LEEUWARDEN - De Provinsje Fryslân heeft € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor het Fûns Skjinne Enerzjy (FSFE). Dit geld wordt ondergebracht in een BV en is bedoeld om de energiedoelstelling 2020 te halen.

De provincie wordt aandeelhouder van deze BV en gaat op zoek naar een bestuurder via een aanbestedingsprocedure. De procedure start op 14 november en loopt via de website www.TenderNed.nl. Eind mei 2014 wordt de procedure afgerond en dan gaat de FSFE BV officieel van start. Vanaf dat moment kunnen er ook daadwerkelijk aanvragen voor financieringen vanuit het fonds gedaan worden. Op deze manier wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in productie van duurzame energie of energiebesparing. Voorbeelden zijn geothermie, zonne-energie, biomassacentrale maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Maximaal 10% van het totale budget (€ 9 miljoen) wordt gereserveerd voor windprojecten. De voorwaarde voor de windprojecten zijn dat de opbrengsten gebruikt worden voor burgerparticipatie en sanering van oude windmolens.