Gemeente inspecteert wegennet

WOLVEGA - De gemeente Weststellingwerf heeft voor het regulier onderhoud het gehele wegennet geïnspecteerd. Het onderhoudsprogramma sluit aan op de in 2011 vastgestelde kwaliteitsambities van de openbare ruimten. Daarin zijn ook de financiële ombuigingen tot enige versobering verwerkt.

Bij het opstellen is integraal afstemming geweest met de verschillende vakdisciplines, zoals groen, riolering en openbare verlichting. Ook is er afstemming geweest met de dorpencoördinator en is gekeken naar raakvlakken binnen het project Bestemming Noordwolde. Daar waar mogelijk wordt er ‘werk met werk’ gecombineerd. Voor het onderdeel wegenonderhoud worden in de hele gemeente 19 wegen voor overlagen en reparatie asfalt aangepakt, 13 wegen voor slijtlagen asfalt en 21 klinker wegen, vooral in Wolvega, voor het herstraten. Inmiddels is begonnen met de uitvoering in 2013. Voor omleidingen wordt verwezen naar de website www.weststellingwerf.nl (onderdeel ‘Werk in uitvoering’ op de homepage). (Foto: Lenus van der Broek)