Provincie stelt € 29 miljoen beschikbaar om verkeersknelpunten Heerenveen op te lossen

HEERENVEEN - Fryslan investeert bijna € 60 miljoen in Drachten en Heerenveen. Voor Heerenveen is € 29 miljoen beschikbaar, grotendeels geld dat de provincie heeft gekregen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Dit geld is beschikbaar voor een goede ontsluiting rondom het Abe Lenstra stadion en de KR Poststraat.

Verder wil het college geld beschikbaar stellen voor het oplossen van het spoorknelpunt bij Herfte. Zodat treinen sneller van en naar Zwolle gaan rijden. Om de ontsluiting voor de drie nieuwe zuivelfabrieken goed te regelen, stelt het college voor om naast de € 60 miljoen nog € 10 miljoen vrijmaken en dit te betalen uit de quick wins voor Nuon. Dit voorstel legt het college voor aan Provinciale Staten. Zij besluiten er naar verwachting in juni over. Voor Drachten gaat het om ruim € 30 miljoen. Hiervan gaat € 13 miljoen naar openbaar vervoer en € 4,9 miljoen is bestemd voor de bereikbaarheid van Drachten-Oost. Drachten krijgt naast het geld voor bereikbaarheid ook € 8 miljoen voor de Technocampus, € 2 miljoen voor de cultuurketen en € 1 miljoen voor duurzaamheid. Daarnaast is er € 1,3 miljoen voor het onderzoek naar een nieuwe vaarweg naar Drachten en de gebiedsontwikkeling Drachten-West gereserveerd. Op 18 juni 2012 besloten Provinciale Staten te stoppen met de spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen. Vervolgens besloten Provinciale Staten na een CDA motie om tot een investeringsagenda te komen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ”De projecten die wij willen uitvoeren zijn realiseerbaar binnen vijf jaar. We investeren fors in het openbaar vervoer en economische ontwikkeling. De ambities van de provincie en de gemeenten zijn groter. In een volgende fase komen nog meer projecten, maar daar hebben we nu nog geen geld voor.” Overleg gemeenten Over de voorstellen is overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeenten Smallingerland en Heerenveen, de ondernemersvereniging Drachten en de ondernemerskring Heerenveen en VNO-NCW Noord. Voor Provinciale Staten zijn twee scenario’s ontwikkeld. Met daarbij een overzicht van alle mogelijke projecten toegevoegd. De Staten kunnen op deze manier ook hun eigen scenario bepalen. Door deze plannen is de samenwerkingsagenda met Smallingerland aangepast. In deze samenwerkingagenda staat een overzicht van projecten die de gemeente en provincie graag gezamenlijk willen ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huisvesting van cultuurinstellingen in Drachten. Overzicht van projecten 1 Versnelling/frequentieverhoging Lwd – Zwl: Rotstergaasterweg Heerenveen 2 Innovatieomgeving Drachten (Technocampus) 3 Gebiedsontwikkeling Drachten West 4 Vaarweg Drachten 5 Bereikbaarheid Drachten-Oost 6 Duurzaamheid Drachten (Leerpark) 7 Stad van Sport: doorontwikkeling Sportstad en CTO 8 RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen zone langs de A32 en KR Poststraat 9 Bereikbaarheid Heerenveen: brug Kanaal – Haskerveen 10 Bereikbaarheid Heerenveen: verbeteren bereikbaarheid IBF 11 Bereikbaarheid Drachten: openbaar vervoer 12 Bereikbaarheidspakket Heerenveen (RSP): verbeteren busstation Voor de projecten is een grove raming opgesteld. In het najaar wordt het plan van aanpak gepresenteerd. In dit plan zijn de kosten nader uitgewerkt.