Invoering rankingssysteem voor de kaatssport

HEERENVEEN - Al geruime tijd bestaat binnen de KNKB de wens te komen tot een objectief selectiesysteem op basis van puntentoekenning voor kaatsprestaties. Hiermee wordt dit seizoen een start gemaakt. Doel is in 2015 een transparant objectief perfect werkend rankingsysteem te hebben voor de selectie van kaatsers.

Inleiding De kaatser verdient punten met winstpartijen en wordt op basis daarvan toegelaten tot geselecteerde wedstrijden. Meer punten leidt tot selectie voor een hoger niveau en bij minder punten volgt degradatie naar een lager niveau wedstrijd. Hoewel het uitgangspunt eenvoudig lijkt, blijkt de praktijk van de kaatssport in haar wedstrijdstructuur met verschillende wedstrijdsoorten, verschillende aantallen parturen en een onevenwichtige wedstrijdagenda dermate ingewikkeld, dat invoering van ranking tot dusver op zich heeft laten wachten. De intentie is in de toekomst te gaan werken met een puntentoekenning waarbij ook een wegingsfactor is ingebouwd (d.w.z. dat het uitmaakt van welke parturen je wint of verliest, je scoort betere punten als je wint van een hoger geplaatst partuur). Een systeem met reeds ingebouwde wegingen bleek dermate ingewikkeld en daarmee ook duur, dat besloten is in 2013 te beginnen met een eenvoudige telling van winstpartijen. De kaatsers verdienen punten door het winnen van omlopen en worden op basis daarvan gerankt en door de TC ingedeeld voor de wedstrijden. De eerst gehanteerde puntentoekenning is gebaseerd op gemaakte berekeningen en simulaties over meerdere kaatsseizoenen. Het puntensysteem draait eerst op de achtergrond, omdat op grond van toekomstige ervaringsgegevens bijstellingen dan mogelijk zijn en tijd kan worden genomen voor eventuele optimalisatie van puntenverhoudingen. Werkwijze 2013 Voor een eerste start van werken op basis van ranking is het uiteraard wel noodzakelijk dat er een beginindeling van parturen wordt gemaakt. De technische commissie heeft deze indeling / ranking gemaakt op basis van eerdere resultaten en observaties. Dit levert de parturen / kaatsers een aantal startpunten op, die de 1e indeling voor de verschillende speelklassen bepalen. Aangifte wedstrijden Parturen / kaatsers melden zich voor een wedstrijddag altijd allemaal zelf aan voor dinsdagavond 19.00 uur volgens de gebruikelijke procedure via de website www.knkb.nl. Ze zijn dus zelf verantwoordelijk voor tijdig aanmelden. Voor doordeweekse wedstrijden geldt een afwijkende aangiftetermijn. Door mee te doen aan wedstrijden verdienen de kaatsers sowieso deelnamepunten. Muteren Een eventueel in te zetten vervanger kan normaal via de site worden aangemeld. Als de aangiftetermijn is verstreken kan in de computerlijsten niet meer worden gemuteerd. Een partuur regelt zijn vervanger dan via de organisatie van de wedstrijd. Als de aangifte termijn is verstreken en een uitgenodigde speler moet zich afmelden gaat dat via de normale weg bij de TC en de organisatie van de wedstrijd. Selectie / indeling van parturen / kaatsers Na de sluiting van de aangifte zet het computersysteem de parturen / kaatsers op grond van hun behaalde puntentotaal in de juiste wedstrijd. Voor indeling van de vrije formatiewedstrijden geldt de ranking van de 2 best geklasseerde spelers van het partuur. Voor de hoofdklassewedstrijd en 1e klasse heren worden doorgaans 10 parturen geselecteerd; bij de dames hoofdklasse is dat aantal 8. Voor uitnodigingswedstrijden wordt geselecteerd op functie: de beste 10 of 8 aangemelde spelers worden geselecteerd. Deze indeling wordt gecontroleerd en geaccordeerd door de technische commissie. Daarna wordt de indeling van het eerstvolgende speelweekeinde gepubliceerd en kan er worden geloot. Punten Naast de startpunten en deelnamepunten levert het winnen van omlopen punten op. Een staand nummer geldt als gewonnen omloop. Wedstrijden vrije formatie en uitnodiging / door elkaar loten tellen mee; afdelingswedstrijden niet. De toekenning van punten is geldend voor de wedstrijden hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse bij de heren. Bij de dames zijn dat de wedstrijden hoofdklasse en 1e klasse. De toekenning van punten is individueel; voor het partuur worden dus de individuele punten opgeteld. Door het wel of niet behalen van punten ontstaat een (mogelijk wekelijkse) dynamiek van parturen / kaatsers. Men stijgt of daalt in de ranking met als gevolg promotie naar een hoger niveau wedstrijd of degradatie naar een lager niveau wedstrijd. De puntentoekenning is gebaseerd op eerdere ervaringen en simulatietools (runs over meerdere volledige seizoenen). De punten draaien mee op de achtergrond en zijn leidend voor de selectie door de TC. Op die manier kunnen niet voorziene en toch ongewenste effecten aanleiding zijn tot overleg en bijstelling van de puntenverhoudingen. Rankinglijst Na een speelweek worden alle uitslagen verwerkt tot een nieuwe rankinglijst, die op maandag op de site wordt gepubliceerd. Na de aanmelding van de kaatsers / parturen op uiterlijk dinsdagavond 19.00 uur is dan de indeling van kaatsers / parturen voor de volgende speelweek bekend. Selectie voor de geselecteerde / beperkte wedstrijden Omdat de wedstrijdagenda voor de verschillende niveaus niet parallel loopt (verschillende data en wedstrijdsoorten) is gezocht naar een selectiemethode, waarbij de kansen gelijk zijn voor alle kaatsers. Gekozen is voor een gelijk aantal laatst gespeelde wedstrijden van de agenda nl 8, waarbij ingebouwd is, dat bij afwezigheid van maximaal 2 wedstrijden in het seizoen er nog geen invloed is op de ranking. Stelmomenten Conform de eerdere werkwijze kunnen aangemelde parturen in aanmerking komen voor de geselecteerde wedstrijden en zijn er tijdens het seizoen 2 stelmomenten, waarop de partuursamenstelling kan worden aangegeven. De 2e cyclus wedstrijden gaat in op zaterdag 22 juni; de aangifte hiervoor sluit op maandag 18 juni 14.00 uur. De 3e cyclus wedstrijden gaat voor de heren in op zaterdag 10 augustus; de aangifte hiervoor sluit op maandag 5 augustus 14.00 uur. Voor de dames begint de 3e cyclus eerder op zaterdag 28 juli ivm. de voorbereiding op de PC, de aangifte sluit op maandag 22 juli 14.00 uur. Keatsoff heren Net als in 2012 bepaalt een keatsoff de laatste te vergeven 16e plaats. Aan de keatsoff bij de heren mogen meedoen de nummers 16 tm 19 van de ranking. De keatsoff wordt gespeeld op donderdag 25 juli op het Sjûkelân. Over een mogelijke keatsoff voor de dames loopt nog overleg. PC Aan de PC heren op woensdag 31 juli mogen meedoen de parturen 1 tm 15 op de rankinglijst die wordt opgemaakt op maandag 22 juli. Het 16e partuur wordt bepaald door de keatsoff. Vervanging 2013 Vrije formatieparturen die te maken krijgen met uitval van een maat zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger binnen de gestelde afspraken. Nieuw is dat bij wedstrijden die alleen op de agenda staan, niet meer een vervanger uit de eigen wedstrijdlijst mag worden gevraagd. Als op dezelfde dag meerdere wedstrijden in dezelfde categorie worden gespeeld, mag wel een vervanger van de eigen wedstrijdlijst worden gevraagd vanaf de 2e omloop. De vervanger verdient de punten vanaf het moment van invallen. Uitnodiging Op de wedstrijddag zelf wordt bijgeloot. Bij een afmelding op de dag(en) na de sluiting van de aangifte en voor de aanvang van de wedstrijd wordt er niet meer doorgeschoven en ingegrepen op het geautomatiseerde systeem. Blessures Een speler die een blessure oploopt heeft pech en kan geen punten verdienen. Afwezigheid van maximaal 2 wedstrijden heeft nog geen invloed op de ranking. Consequentie kan zijn, dat de speler bij een herstart op een lager niveau moet instromen. De gevolgen voor een partuur zijn minder snel voelbaar omdat de indeling plaatsvindt op basis van de punten van de 2 best geklasseerde spelers van het partuur. De vrije formatieparturen die te maken krijgen met blessures maken hun eigen afweging t.a.v. het eventueel inzetten van een vervanger binnen de gestelde kaders of het opnieuw formeren op de daartoe afgesproken momenten. Lotingen Er is geen gestuurde loting voor vrije formatiewedstrijden en ook niet voor de uitnodigingswedstrijden. De parturen die op basis van hun puntentotaal zijn toegelaten tot een wedstrijd, worden allen willekeurig geloot. De op functie uitgenodigde spelers, die op basis van hun puntentotaal zijn toegelaten tot een wedstrijd worden allen willekeurig geloot.