Oanbreide Hoazzen en Poco a Poco in Kerkje Schurega

Heerenveen - In het kerkje te Schurega treden op zondag 17 maart, in kader van de Tsjoch-konserten, de folkgroepen Oanbreide Hoazzen en Poco a Poco op. De aanvang is 14.30 uur.

It repertoire fan Oanbreide Hoazzen bestiet ut lieten dy’t ûntliend binne oan it folle libben yn Fryslân of wer dan ek op de wrâld. Harren eigen tagonklike muzyk sit yn de Ierske, Jiddiyske en Russyske sfear. Melodieus, fleurich, gefoelich en ek mankelyk. Een sterke kant fan Oanbreide Hoazzen is de mearstimmige sang fan ien frou en treie manliu. Ynstrumintaal foarmje piano, akkordeon mei gitaar en bas in hechte ienheid. Poco à Poco De groep maakt door middel van trekzak, gitaar, dwarsfluit, saxofoon, klarinet en zang volksmuziek uit diverse landen. Zij bestaan bijna 15 jaar en beleven nog steeds veel plezier aan de optredens en willen dat graag overbrengen op het publiek. 

Poco á Poco neemt u mee uit de sleur van alledag en bezorgt u een middag vol luisterplezier