Geen discussie in raad Heerenveen over begroting 2012

Heerenveen - De raad heeft afgelopen donderdagavond de begroting voor 2012 vastgesteld. Deze heeft een positief eindresultaat van € 18.000. De raad sprak haar waardering uit richting college en ambtelijke organisatie voor deze sluitende begroting. Er waren ook geen amendementen ingediend om wijzigingen in de begroting aan te brengen.

Het positieve resultaat is mede bepaald door het ingezette bezuinigingstraject. De belangrijkste componenten waarop de forse bezuiniging wordt gerealiseerd zijn lagere salariskosten, een verlaging van de kosten van inhuur en het afbouwen van subsidies. Naast het verlagen van de kosten is er ook gekozen voor het verhogen van de inkomsten. Algemeen uitgangspunt voor de begroting is dat rekening is gehouden met een verhoging van de belastingen, leges en overige tarieven met een inflatiepercentage van 1,5%. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden in 2012 verhoogd met 2,5%, om het kostendekkend te maken. Daarnaast wordt nog een aantal inkomensverhogende maatregelen genomen. De onroerende-zaakbelasting stijgt met 3%, de bouwleges wordt verhoogd met gemiddeld 39% en de hondenbelasting wordt verhoogd met 38% (van € 40,26 naar € 56,16). De tarieven voor betaald parkeren gaan ook omhoog, de kosten van de bewoners- en bezoekers vergunningen worden stapsgewijs in drie jaarverhoogd naar € 45,00 in 2014. Het huidige tarief is nu € 13,50.